Конституційно-правове забезпечення прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина

Сьогодні в Україні досить гостро постає питання забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Це зумовлено прагненням нашої держави усунути недоліки у існуючому і створити новий ефективний механізм забезпечення прав особи.
Конституція України є стрижнем усієї правової системи нашої держави, вона створила міцну базу для скасування застарілих правових обмежень особи. Конституційні права і свободи громадянина є фундаментальною, статусною категорією. Вони лежать в основі конкретних і різноманітних суб’єктивних прав громадянина. Не менш важливими є конституційні положення, які закріплюють обов'язки державних органів стосовно громадян. Конституційний статус громадянина закріплений у другому розділі Конституції. Виходячи з пріоритету людських цінностей, Конституція України надає перевагу правам і свободам громадян перед інтересами, правами і свободами інших учасників правових відносин. Вона встановила необхідність утвердження прав людини та громадянина як завдання, до виконання яких має прагнути держава з тим, щоб кожний державний орган намагався сприяти поважанню прав та свобод громадян: 3 прийняттям Конституції виник правовий фундамент, що дає можливість реформувати нашу державу та суспільство на демократичній, планомірній та довгостроковій основі.
Складовою частиною цього процесу є правова реформа, для здійснення якої Конституція має стати основою. Під такою правовою реформою слід розуміти всеохоплюючу і системну програму дій та заходів, спрямовану на створення і забезпечення ефективного функціонування правової системи України. 3 цього визначення випливає що метою правової реформи є забезпечення процесу формування досконалої правової системи, спроможної створити в Україні правову державу і громадянське суспільство. Людина при реалізації свого конституційно-правового статусу розраховує не тільки на охорону своїх прав від незаконного втручання, а й на активну допомогу держави у їх реалізації. Цей статус випливає із особливого правового зв'язку з державою – інституту громадянства. Там, де Конституція говорить: «кожен може» – мова йде про визнання вказаних прав та свобод за кожною особою.
Конституційно-правовий статус людини і громадянина відображає закріплене в основному законі становище особи в суспільстві і державі.
Конституція України у статті 64 гарантує, що права і свободи громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених нею – це є принцип заборони свавільного обмеження конституційних прав і свобод людини, який передбачає наявність певних формальних меж, які можуть визначатися законом тільки у випадках, передбачених Конституцією і обґрунтовуватися природними або соціальними факторами. При цьому чітко визначено перелік прав, що не можуть бути обмежені ні за яких умов. Це є відображенням надзвичайно важливого методологічного принципу Конституції України про те, що перелік наведених у ній прав та свобод людини і громадянина не є вичерпним. Для обмеження прав і свобод існує соціальна, політична і економічна обумовленість – це є, по суті, обмеженням прав особистих для захисту більшості.
Аналіз норм Конституції дозволяє зробити висновок, що закріплені в ній підстави правового обмеження прав і свобод базуються на принципі поєднання приватних та публічних інтересів, а захист останніх представлений у правовому механізмі такими підставами, як захист основ конституційного ладу, безпеки держави. Одним із найважливіших і визначальних в Конституції є принцип забезпечення прав і свобод громадян. Зі змісту статті 3, яка проголошує утвердження і забезпечення прав та свобод людини головним обов'язком держави, слідує, що ця діяльність є основною функцією держави; Забезпечуючи рівновагу між конфліктуючими інтересами суспільства і особи, державне управління створює умови дотримання прав, свобод і законних інтересів.
Реальне забезпечення прав і свобод полягає не скільки в захисті, тобто в реагуванні на аномальні діяння, що порушують права, скільки саме в позитивних діях держави зі створення умов для реалізації людьми своїх прав.
Стабільність і непорушність правового статусу особи забезпечується системою гарантій прав і свобод особи. За змістом конституційно – правові гарантії прав і свобод людини і громадянина – це система заходів, яка спрямована на реалізацію конституційних прав і свобод.
Таким чином, правові гарантії призвані створити умови для дотримання, реалізації, охорони, захисту прав і свобод людини та громадянина, тобто для все стороннього їх забезпечення. Механізм забезпечення дієвості гарантій конституційних прав і свобод повинен включати визначення в законодавстві детального захисту всіх прав і свобод людини і громадянина; розробку досконалих процедур реалізації, охорони та захисту прав і свобод громадян, їх відновлення, відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Начальник відділу правової роботи,
правової освіти, державної реєстрації
нормативно-правових актів Славутського
міськрайонного управління юстиції Л.П.Китюкко-Шатковська

Розміщенно в Без категорії