Статут міста

  СТАТУТ

територіальної громади міста

Славута

                / Затверджений  сесією   Славутської міської ради
Рішення № 1 від 17 липня 1998 р.   /

      Місцеве самоврядування в місті Славута існує як визнане держа­вою та гарантоване Конституцією України право територіальної гро­мади міста самостійно вирішувати питання місцевого значення в ме­жах, визначених Конституцією України та Законами України.
     Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою міста як безпосередньо, так і через міську раду, її виконавчі органи, органи самоорганізації населення з метою якнайкращого задоволення соціально-економічних, культурних, побутових та інших потреб жителів міста у поєднанні з інтересами держави.
     Цей статут визначає форми та порядок здійснення місцевого са­моврядування територіальною громадою міста Славута, порядок ство­рення органів самоорганізації населення, гарантує всім членам територіальної громади міста право участі у місцевому самоврядуванні, встановлює регламентні правила і процедури реалізації цього права.
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1.1. Загальна характеристика міста

Стаття 1. Місто Славута (спочатку як село Славутина) засноване в 1634 році, статус міста отримало в 1938 році, є самостійною само­врядною адміністративно-територіальною одиницею, в межах якого територіальна громада міста здійснює місцеве самоврядування і яка має право комунальної власності, свій місцевий бюджет та свою сис­тему органів місцевого самоврядування.
Стаття 2. Місто Славута має статус міста обласного значення і згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до Хмельницької області.
Стаття 3. Територію міста утворюють землі в межах, визначених Постановою Верховної Ради України.
Стаття 4. Міське самоврядування в місті Славута поширюється і на землі за межами міста, які у відповідності із чинним законодав­ством відчужуються для потреб міста.
Стаття 5. Місто Славута є членом Асоціації міст України, може всту­пати до інших форм добровільних об’єднань, зберігаючи при цьому статус самоврядної територіальної одиниці, про що приймається відповідне рішення міської ради.
Стаття 6. Місто Славута на добровільних та договірних засадах може вступати в зносини з містами зарубіжних країн та входити до міжрайонних муніципальних асоціацій (союзів), фондів тощо в поряд­ку, передбаченому Законом.
Стаття 7. При входженні міста до українських та міжнародних добровільних об’єднань забороняється передача їм будь-яких само­врядних повноважень органів та посадових осіб місцевого самовряду­вання.
Стаття 8. Утворення на території міста територіальних зон із спеціальним статусом (історико-заповідних, лісопаркових, промисло­вих тощо) здійснюється у відповідності із Законом за поданням міської ради з врахуванням думки територіальної громади.
Глава 1.2. Територіальна громада міста
Стаття 9. Територіальну громаду міста складають жителі, об’єднані постійним проживанням у межах міста.
Стаття 10. Члени територіальної громади міста реалізують свої права на участь у місцевому самоврядуванні у формах та в межах, передбачених Конституцією України, Законами України, цим статутом.
Стаття 11. Міська рада може засновувати відзнаки, якими наго­роджуються жителі міста, інші громадяни України, іноземні особи та особи без громадянства, що мають видатні заслуги перед містом та внесли значний вклад в соціально-економічний та культурний розви­ток міста.
Перелік відзнак, підстави та порядок нагородження ними встанов­люється «Положенням про відзнаки міста», розробляється та затверд­жується за рішенням міської ради.

Глава 1.3. Правова основа статуту

Стаття  12. Статут міста Славута мас найвищу юридичну силу по відношенню до актів, які приймаються в системі місцевого самовряду­вання міста, за винятком рішень, прийнятих місцевим референдумом.
Дія статуту поширюється на всю територію міста і на територію, що знаходиться за межами міста, але у відповідності із Законом відчужені для потреб міста.
Стаття 13. Статут приймається на сесії міської ради більшістю голосів від загального складу ради.
Стаття 14. Офіційне тлумачення положень статуту може давати своїм рішенням лише міська рада.
Стаття 15. Зміни і доповнення до статуту вносяться рішенням міської ради, яке приймається більшістю голосів від загального складу ради, місцевим референдумом.
Пропозиції щодо зміни і доповнень до статуту вносяться до міської ради групою депутатів міської ради (не менш як ? від загального складу ради), головою міста або членами територіальної громади міста в порядку місцевої ініціативи.
Глава 1.4. Організаційно-правова, матеріальна та фінансова основи місцевого самоврядування
Стаття 16. Міська рада, її виконавчі органи є юридичними особа­ми, мають власні повноваження, надані Законами України, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до чинного законодавства.
Органи самоорганізації населення у разі створення діють у межах повноважень, наданих Законом та міською радою.
Стаття 17. У межах наданих Законом окремих повноважень вико­навчої влади виконавчі органи міської ради підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.
Стаття 18. Матеріальною та фінансовою основою місцевого само­врядування в місті є рухоме і нерухоме майно, доходи бюджету міста, позабюджетні цільові (в тому числі валютні) кошти, земля, природні ресурси, підприємства, організації та установи, що є у комунальній власності територіальної громади міста. Перелік об’єктів комунальної власності визначається рішенням міської ради на підставі Закону.
Зміни до переліку об’єктів комунальної власності вносяться відповідно до рішень міської ради, прийнятих на підставі Закону.
Стаття 19. Управління майном, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, здійснюють виконавчі органи міської ради у межах, визначених міською радою у відповідному рішенні.
Стаття 20. Доцільність, порядок та умови відчуження та надбання
об’єктів комунальної власності територіальної громади міста визначаються рішенням міської ради.
Стаття 21. Контроль за користуванням та розпорядженням об’єкта­ми комунальної власності територіальної громади міста ведуть відповідні тимчасові контрольні комісії міської ради. Порядок створення таких комісій та їх повноваження визначаються Законом та міською радою.
Стаття 22. Міська рада до 1 лютого кожного року через засоби масової інформації інформує територіальну громаду міста про стан комунальної власності міста і про майнові операції з об’єктами кому­нальної власності та про виконання бюджету минулого року.
Глава 1.5. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями
Стаття 23. Відносини міської ради, її виконавчих органів з підприємствами, установами та організаціями, що знаходяться на території міста, базуються на дотриманні визначених Законом прав суб’єктів господарської діяльності і визначаються їх формою власності.
Стаття 24. По відношенню до підприємств та організацій, що пе­ребувають у комунальній власності територіальної громади, міська рада та її виконавчі органи здійснюють такі функції:

 • приймають рішення про їх створення, ліквідацію, реорганізацію
  та перепрофілювання;
 • встановлюють розмір частки прибутку, яка підлягає зарахуванню
  до міського бюджету;
 • встановлюють в порядку і межах, визначених законодавством
  тарифи щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших
  послуг.  Відносини міської ради та її виконавчих органів з цими
  підприємствами будуються на засадах підпорядкованості, підзвітності   та підконтрольності.

Стаття 25. Відносини міської ради та її виконавчих органів з
підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у
комунальній власності територіальної громади, будуються на договірній та податковій основі. Ці підприємства підзвітні, підконтрольні міській раді та її виконавчим органам у межах власних повноважень міської ради, наданих законом, а також з питань здійснення делегованих їм повноважень. 

Стаття 26. За пропозицією міського голови, виконавчого комітету, постійної комісії міська рада приймає відповідне рішення та вносить пропозиції про передачу або продаж у комунальну власність територіальної громади міста підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших об’єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають важливе значення для за­безпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб міста.
Стаття 27. Підприємства, установи організації усіх форм власності у разі продажу приміщень, споруд, інших об’єктів, які належать їм та знаходяться на території міста, враховують переважне право міської ради на придбання в комунальну власність, якщо вони можуть бути використані для забезпечення комунально-побутових та соціально-куль­турних потреб міста.
Розділ II. Організація місцевого самоврядування в місті
Глава 2.1. Загальні засади формування і функціонування системи місцевого самоврядування в місті.
Стаття 28. Система місцевого самоврядування в місті Славута виз­начається цим статутом у відповідності з Конституцією України та За­коном України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Вона включає:

 • територіальну громаду міста, яка складається із жителів, які
  постійно проживають в місті;
 • міську раду-представницький орган місцевого самоврядуван­
  ня, який представляє територіальну громаду міста;
 • міського голову;
 • виконавчі органи ради /виконавчий комітет, управління, відділи
  тощо/;
 • органи самоорганізації населення /квартальні та домові комітети/

Стаття 29. Міська рада інформує жителів міста через засоби ма­сової інформації про систему місцевого самоврядування, які діють в місті, не рідше одного разу на рік та не пізніше, як через місяць після змін у ній, які може внести міська рада.
Стаття ЗО. Розмежування повноважень між елементами місцевого самоврядування здійснюється згідно із Законом, цим статутом та
рішеннями міської ради.
Стаття 31. Міська рада, міський голова, виконавчі органи міської ради обираються, утворюються та діють згідно з Конституцією Украї­ни, Законом «Про місцеве самоврядування в Україні», з цим статутом. Вони здійснюють свою діяльність по реалізації функцій місцевого са­моврядування за дорученням територіальної громади міста від її імені та в її інтересах.
Глава 2.2. Форми участі громадян у місцевому самоврядуванні.
Стаття 32. Жителі міста Славута, члени територіальної громади здійснюють своє право на участь у місцевому самоврядуванні безпо­середньо або через міську раду та органи самоорганізації населення.
Стаття 33. Право членів територіальної громади міста на участь у здійсненні міського самоврядування може бути реалізовано в таких формах:
місцевий референдум;
вибори депутатів міської ради та міського голови;

 • загальні збори громадян за місцем проживання;
 • місцеві ініціативи;
 • громадські слухання;
 • участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на
  виборчих посадах місцевого самоврядування;
 • через взаємодію органів місцевого самоврядування та об’єднань
  громадян;
 • інші форми.

Глава 2.3. Місцевий референдум

Стаття 34. Місцевий референдум є формою вирішення територіальною громадою питань, віднесених законодавством Украї­ни до відання місцевого самоврядування шляхом прямого виявлення жителями міста, які згідно із Законом мають право участі в місцевому референдумі.
Стаття 35. Порядок призначення та проведення місцевого рефе­рендуму та перелік питань, що вирішуються виключно референдумом, визначаються Законом.
Стаття 36. Одна десята частина громадян, що проживають на території міста Славути і мають право голосу, може порушити питання про дострокове припинення повноважень міської ради або міського голови за рішенням референдуму у порядку, визначеному законом.
Стаття 37. Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов’яз­ковими для виконання на території міста.

Глава 2.4. Вибори депутатів міської ради та  міського голови

Стаття 38. Вибори депутатів міської ради проводяться на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голо­сування відповідно до Закону.
Стаття 39. Міський голова обирається виборцями територіальної громади міста на основі загального, рівного, прямого виборчого пра­ва шляхом таємного голосування в порядку та на строк, визначений Законом.

Глава 2.5. Загальні збори громадян за місцем проживання.

Стаття 40. Компетенція та порядок проведення загальних зборів громадян за місцем проживання встановлюється «Положенням про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні», затвердже­них Верховною Радою України та цим статутом.
Стаття 41. Збори громадян за місцем проживання можуть запро­вадити місцеві збори на засадах добровільного самооподаткування.
Стаття 42. У разі прийняття рішення про самооподаткування в рішенні загальних зборів громадян обов’язково визначаються:

 • мета, з якою запроваджується самооподаткування;
 • термін дії самооподаткування;
 • територія, на якій запроваджується самооподаткування;
 • порядок збирання та витрачання коштів населення, які зібрані на
  засадах самооподаткування;
 • порядок звітності перед населенням міста про витрачання коштів
  самооподаткування.

Глава 2.6. Місцеві ініціативи

Стаття 43. Члени територіальної громади міста Славута мають право ініціювати розгляду міській раді будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування Законом у порядку, встановле­ному цим статутом.
Стаття 44. Право на участь в ініціюванні та внесенні питань на розгляд міської ради мають члени територіальної громади міста Сла­вута, які досягли 16 років.
Стаття 45. Для ініціювання розгляду у міській раді питань члени територіальної громади створюють ініціативну групу у складі 5 /не менше/ жителів міста Славути, про що складають заяву, підписану всіма членами ініціативної групи. Ця заява реєструється в міській раді. В заяві необхідно вказати:

 • прізвище, ім’я та по батькові всіх членів ініціативної групи;
 • мета створення ініціативної групи;
 • територія, від якої ініціюється розгляд питань у міській раді /
  мікрорайон, житловий комплекс, вулиця, квартал, будинок/;
 • місце та час проведення зборів громадян за місцем проживання
  для ініціювання розгляду питань у міській раді;

інші відомості.
Стаття 46. Після реєстрації заяви ініціативна група проводить збо­ри громадян за місцем проживання з питань місцевої ініціативи з обо-в’яковою участю депутатів міської ради. На зборах визначаються конкретні питання місцевої ініціативи для внесення на розгляд ради.
На зборах обов’язкова присутність не менше ЗО громадян, членів територіальної громади міста /без врахування депутатів міської ради/
Міська рада сприяє ініціативній групі у проведенні зборів грома­дян. Відповідальність за підтримання громадського порядку під час проведення зборів несе ініціативна група, що є обов’язковою умовою проведення таких зборів.
Стаття 47. Збори громадян за місцем проживання з питань місцевої ініціативи приймають відповідне рішення більшістю громадян, присутніх на зборах, відкритим або таємним голосуванням, що вирішується збо­рами. Рішення зборів підписуються головою та секретарем зборів.
Стаття 48. За результатами зборів складається протокол, який у двох примірниках подається ініціативною групою в міську раду.
У протоколі має бути зазначена кількість присутніх громадян, прізвища, ім’я та по батькові присутніх депутатів міської ради, питання місцевої ініціативи, які пропонуються зборами громадян на розгляд міської ради. До протоколу додається список громадян, які були присутніми на зборах із зазначенням їх місця проживання та віку. Про­токол підписується головою та секретарем зборів і присутніми на збо­рах депутатами міської ради.
Стаття 49. У строк не пізніше, ніж через 7 днів після подання в міську раду, протокол зборів громадян розглядається радою голів комісій за участю міського голови або секретаря ради. Рада голів комісії дає доручення відповідній депутатській комісії міської ради для підготовки розгляду питання місцевої ініціативи на сесії міської ради.
Стаття 50. Міська рада на своїй сесії обов’язково на відкритому засіданні розглядає місцеву ініціативу за участю членів ініціативної групи з питань місцевої ініціативи та приймає відповідне рішення.
Стаття 51. Рішення, прийняті міською радою з питань місцевої ініціативи, обов’язково публікується в газеті, співзасновником якої є міська рада, у термін не пізніше, ніж через 10 днів після його прийнят­тя. Копія рішення надається ініціативній групі з питань місцевої ініціативи.
Стаття 52. Ці рішення набувають чинності після опублікування в газеті, співзасновником якої є міська рада.
Стаття 53. Повторний розгляд питань місцевої ініціативи на сесії міської ради проводиться не раніше, ніж через рік після прийняття попереднього рішення з цього питання.

Глава 2.7. Громадські слухання

Стаття 54. Громадське слухання – зустріч членів територіальної громади з депутатами міської ради, міським головою, іншими посадовими особами міської ради, її виконавчих органів та органів самоорганізації населення.
Стаття 55. Під час громадських слухань члени територіальної гро­мади заслуховують депутатів та посадових осіб, порушують питання та вносять пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.
Стаття 56. Громадські слухання в місті Славута проводяться по кожному з виборчих округів по виборах депутатів міської ради не рідше одного разу на рік. Дозволяється проведення слухань одразу по кількох виборчих округах /але не більше З/.
Стаття 57. Підготовку та проведення громадських слухань забез­печує секретар та апарат ради.
Стаття 58. Графік проведення зустрічей з депутатами міської ради складається апаратом ради за погодженням з депутатами.
Стаття 59. Дата проведення громадських слухань доводиться до відома громадян не пізніше, ніж за 14 днів до їх проведення через міські засоби масової інформації і через квартальні, вуличні та домові комітети.
Стаття 60. Приміщення для проведення громадських слухань за­безпечує міська рада.
Стаття 61. Під час зустрічей з депутатами міської ради обов’язко­ва участь посадових осіб виконавчих органів міської ради. Перелік посад визначається секретарем ради.
Стаття 62. Один раз на рік у строк, визначений за погодженням з міським головою, проводиться його зустріч з громадянами, де він звітує про свою роботу.
Стаття 63. Апарат ради подає на розгляд виконавчих органів ради перелік пропозицій, які внесені за результатами громадських слухань. Пропозиції обов’язково розглядаються виконавчими органами у дво­тижневий термін після подання та визначається можливість виконан­ня.
Під час цього розгляду може бути присутнім депутат міської ради із відповідного виборчого округу.
Стаття 64. Результати розгляду пропозиції виконавчими органами повертаються в апарат ради, який ставить до відома депутата міської ради.
Стаття 65. За письмовим поданням депутата міської ради пропозиції розглядаються виконавчим комітетом на його засіданні або на сесії міської ради.
Стаття 66. Не пізніше 15 грудня поточного року міська рада через свою газету інформує громадян міста про результати розгляду пропозицій, які внесені за результатами громадських слухань по ви­борчих округах.
Глава 2.8. Участь у роботі місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування.
Стаття 67. Жителі міста мають право бути присутніми на відкритих засіданнях міської ради.
Особи, що виявили бажання відвідати сесію міської ради, повинні не пізніше як за 3 дні до її відкриття подати відповідну заяву на ім’я секретаря ради.
У разі неможливості забезпечити відвідування сесії міської ради жителями міста з технічних причин секретар ради забезпечує трансляцію її засідань по міській радіомережі.
Стаття 68. Жителі міста мають право брати участь у засіданнях виконавчого комітету при розгляді питань, пов’язаних з їх конституційними правами, забезпечення яких віднесено до компетенції міського самоврядування.
Для реалізації цього права особи, які виявили бажання брати участь у засіданні виконавчого комітету, подають заяву на ім’я керуючого спра­вами виконавчого комітету не пізніше, ніж за 3 дні до засідання.
Стаття 69. Жителі міста мають право брати участь у засіданні постійних комісій міської ради під час обговорення проектів міського бюджету та програм соціально-економічного і культурного розвитку, розвитку заяв жителів міста.
Стаття 70. Жителям міста Законом України гарантується право бути обраними на посади міського самоврядування, які визначені як виборні.

Глава 2.9. Взаємодія органів місцевого самоврядування

та об’єднань громадян.
Стаття 71. Об’єднання громадян на території міста Славута діють на підставі чинного законодавства України.
Стаття 72. Для проведення масових засобів /зборів, мітингів, демонстрацій тощо/ зареєстроване об’єднання громадян повідомляє про це у письмовій формі виконавчий комітет.
У повідомленні за підписом керівника організації або осередку необхідно вказати мету, місце та час проведення заходу, передбачу­вану кількість громадян, які візьмуть участь у заході.
Громадський порядок під час проведення заходів забезпечує керівництво об’єднання громадян або його осередку та міський відділ управління внутрішніх справ України в Хмельницькій області.
Стаття 73. Для отримання від органів місцевого самоврядування інформації, необхідної для реалізації мети та завдань, об’єднання гро­мадян, або його осередок надає письмову заяву за підписом керівника на ім’я секретаря ради. У заяві необхідно вказати мету надання та об’єм необхідної інформації.
Інформація надається об’єднанню громадян за підписом секрета­ря ради у термін не пізніше місяця з дня подання заяви.
Стаття 74. Причиною відмови у наданні необхідної інформації мо­жуть бути:

 • інформація, яка містить державну таємницю;
 • інформація, яка не є необхідною для реалізації мети та завдань
  об’єднання громадян.

Стаття 75. Пропозиції до органів місцевого самоврядування пода­ються загальними зборами об’єднань громадян або їх осередків в місті на ім’я посадових осіб місцевого самоврядування у письмовій формі за підписом керівника організації.
Орган місцевого самоврядування розглядає ці пропозиції та на­дає обгрунтовану відповідь не пізніше, ніж через місяць після їх над­ходження.
Глава 2.10. Інші форми участі громадян, членів територіальної громади міста в здійсненні місцевого самоврядування.
Стаття 76. Перелік форм участі жителів міста в здійсненні місцевого самоврядування, визначений главами 2.3-2.9, цього статуту не є ви­черпаним.
Стаття 77. Жителі міста мають право пропонувати органам місцевого самоврядування нові форми участі в здійсненні місцевого самоврядування, якщо вони не суперечать чинному законодавству Ук­раїни.
Органи та посадові особи місцевого самоврядування сприяють встановленню та розвитку нових форм участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування.
Розділ III. Органи самоорганізації населення в місті

Глава 3.1. Система органів самоорганізації населення.

Стаття 78. Органи самоорганізації населення – це органи, створені за ініціативою жителів міста з дозволу міської ради /будинкові, вуличні, квартальні комітети/.
Стаття 79. Систему органів-самоорганізації населення в місті скла­дають: домові, вуличні, квартальні комітети.
Стаття 80. Строк повноважень органів самоорганізації населення визначається жителями відповідних територій міста самостійно.
Глава 3.2. Порядок формування органів самоорганізації населення
Стаття 81. Порядок формування органів самоорганізації населен­ня визначається чинним законодавством та цим статутом.
Стаття 82. Для отримання дозволу на створення відповідного органу самоорганізації населення члени територіальної громади міста в по­рядку, встановленому главою 2.6 цього статуту, звертаються до міської ради.
Стаття 83. Міська рада може наділяти органи самоорганізації на­селення власною компетенцією, фінансами та майном.
Стаття 84. Вибори органів самоорганізації населення відбуваються на загальних зборах громадян за місцем проживання після одержання ініціативною групою копії рішення міської ради про дозвіл на створен­ня відповідного органу.
Порядок проведення таких загальних зборів громадян має відповідати главі 2.5 цього статуту.
Розділ IVГарантії місцевого самоврядування
Глава 4.1. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою.
Стаття 85. Органи та посадові особи місцевого самоврядування, які підзвітні, підконтрольні та відповідальні перед територіальною гро­мадою, два рази на рік інформують населення міста про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету, з інших питань місцевого значення.
Порядок надання цієї інформації, способи її оприлюднення визна­чаються міською радою та міським головою.
Стаття 86. Посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані щомісяця проводити прийом жителів міста з особистих питань.
Перелік осіб та графіки прийому громадян, узгоджені міським го­ловою, оприлюднюються через місцеві газети та телерадіокомпанію не рідше одного разу на рік.     ;
Стаття 87. Реалізація права територіальної громади на достроко­ве припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого са­моврядування відбувається у відповідності із чинним законодавством.
Глава 4.2. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед юридичними та фізичними особами.
Стаття 88. Органи та посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані не допускати неправомірних рішень та дій, що ведуть за собою відшкодування шкоди за рахунок коштів міського бюджету та власних коштів посадових осіб. Така ж відповідальність наступає і в результаті бездіяльності органів та посадових осіб місцевого само­врядування.
Порядок відшкодування встановлюється Законом.
Розділ V. Символіка міста
Глава 5.1. Герб міста.
Стаття 89. Місто Славута має свій герб.
Герб поділено на три частини. В верхній частині на блакитному полі – назва міста, виконана старослов’янським шрифтом, в середній частині на жовтому полі – зображення сосни та хвилястої стрічки, а також зображення арабського скакуна, у нижній частині герба на бла­китному полі -чорно-червоне залізничне колесо і дві лаврових гілки, пов’язані в центрі датою заснування міста.
Стаття 90. Зміст, опис та порядок використання герба визначається міською радою згідно із Законом.