Дорогі славутчани!

Прийміть найщиріші вітання з Новим Роком!
На порозі Нового року прийнято підбивати підсумки, і, звичайно, будувати нові плани. Озирнувшись назад, можна сміливо сказати, що 2012-ий рік був насичений подіями, напруженою працею, глибоким змістом та звершеннями.
Шановні славутчани, усі досягнення, які ми маємо на сьогодні – це все результати нашої спільної праці і великої любові до рідного міста. Сподіваюсь, що і надалі ми будемо в єдності робити все можливе, щоб наша Славута процвітала та займала гідне місце на теренах України.
На порозі Нового року кожен з нас хоче відчувати спокій і впевненість у завтрашньому дні, мати надію на краще життя. Впевнений, що ми входимо в Новий рік із конкретними справами й з надією на те, що які б не були кризові моменти в нашому суспільстві, ми їх переможемо завдяки зусиллям всієї нашої громади.
Я щиро хочу, щоб Новий рік у вашому житті став часом здійснення мрій та задумів. Нехай 2013 рік принесе нашому місту достаток, стабільність та процвітання, а кожному з нас, в першу чергу, здоров’я, любов та злагоду. Нехай тепло новорічної радості зігріває ваші серця протягом усього року. Будьте щасливі! Будьте успішні!
З Новим 2013 роком!

З повагою – міський голова Василь Сидор

Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії корупції

Україна відповідно до укладених нею міжнародних договорів здій¬снює співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції з інозем¬ними державами, міжнародними організаціями, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції.
Міжнародна правова допомога та інші види міжнародного співро¬бітництва у справах про корупційні правопорушення здійснюються ком¬петентними органами відповідно до законодавства та міжнародних до¬говорів України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.
Основні питання міжнародного співробітництва у сфері запобіган¬ня і протидії корупції врегульовані такими актами:
– Конвенція ООН проти корупції (глава IV «Міжнародне співробіт¬ництво»);
– Кримінальна конвенція РЄ про боротьбу з корупцією (глава IV «Між¬народне співробітництво»);
– Додатковий протокол до Кримінальної конвенції РЄ про боротьбу з корупцією (ETS 191);
– Цивільна конвенція РЄ про боротьбу з корупцією (глава II «Міжна¬родне співробітництво та контроль за виконанням»);
– Європейська конвенція про видачу правопорушників від 13 грудня 1957 р. Ратифікована Україною 16 січня 1998 p.;
– Додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу право¬порушників від 15 жовтня 1975 р. Ратифікований Україною 16 січня 1998 р.;
– Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників від 17 березня 1978 р. Ратифікований Україною 16 січ¬ня 1998 p.;
– Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних спра¬вах від 20 квітня 1959 р. Ратифікована Україною 16 січня 1998 p.;
– Європейська конвенція про передачу засуджених осіб від 21 берез¬ня 1983 р. Україна приєдналась до Конвенції 22 вересня 1995 p.;
– Додатковий протокол до Європейської Конвенції про передачу засуджених осіб, від 18 грудня 1997 р. Ратифікований Україною 3 квітня 2003 р.;
– Конвенція СНД про правову допомогу і правові відносини у ци¬вільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 р. (Мінська конвенція). Ратифікована Україною 10 листопада 1994 р. (розділ IV);
– Протокол до Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 29 березня 1997 р. Рати¬фікований Україною 3 березня 1998 p.;
– Конвенція СНД про правову допомогу і правові відносини у цивіль¬них, сімейних і кримінальних справах від 7 жовтня 2002 р. (Кишинівська конвенція). Україною не ратифікована;
– Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO);
Статті 13-14 Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією передба¬чають, що сторони під контролем ГРЕКО здійснюють ефективне співро¬бітництво у питаннях, які стосуються цивільного провадження у справах про корупцію, і особливо вручення документів, збирання доказів в інших країнах, юрисдикції, визнання та виконання рішень судових органів іно-земних країн і судових витрат, згідно із положеннями відповідних між¬народних документів про міжнародне співробітництво у цивільних і ко¬мерційних справах, Сторонами яких вони є, а також відповідно до їхнього внутрішнього законодавства.
У разі якщо міжнародними договорами України, згоду на обов'яз¬ковість яких надано Верховною Радою України, встановлено інші пра¬вила, ніж ті, що передбачені законодавством про запобігання і протидію корупції, застосовуються правила міжнародних договорів.
Положення ч. 1 ст. 31 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (далі – Закон) цілком відповідає ст. 9 Конституції України і ст. 19 Закону «Про міжнародні договори України», згідно з якою якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у законі України, то застосовуються правила міжнародного договору.
Главою II Конвенції ООН протидії корупції (далі – Конвенція-1) окремо виділено заходи щодо запобігання ко¬рупції (у ст. 6 визначено органи, які здійснюють запобігання), а главою 111 (статті 30, 36 та ін.) – заходи з розслідування, переслідування і система орга¬нів, які займаються боротьбою з корупцією. Іншими словами, запобігання та боротьба (протидія) як завдання розмежовані і поділені між різними дер¬жавними органами. У Законі ж такий підхід не діє, а тому на Президента України, Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, а також гро¬мадськість покладено невлас¬тивий для них обов'язок (надано право) здійснювати протидію корупції.
На відміну від ст. 368-2 КК України, де під незаконним збагачен¬ням розуміється одержання будь-якою службовою особою неправомірної вигоди незалежно від її джерела або передача нею такої вигоди близьким родичам, у ст. 20 Конвенції-1 пропонується визнавати злочином незаконне збагачення, для якого властиві такі ознаки: а) збагачення виявляється у значному збільшенні активів; б) воно стосується тільки державної поса¬дової особи; в) воно перевищує її законні доходи; г) це перевищення державна посадова особа не може раціонально обґрунтувати.
Згідно зі ст. 12 Кримінальної конвенції РЄ про боротьбу з коруп¬цією (далі – Конвенція-2) зловживання впливом карається, якщо воно стосується впливу на прийняття рішень тільки національними держав¬ними посадовими особами, членами національних представницьких органів, іноземних державних посадових осіб та членів іноземних представницьких органів, посадових осіб міжнародних організацій і членів міжнародних парламентських асамблей, суддів і посадових осіб міжна¬родних судів.
Конвенція ООН проти корупції (статті 15-25) вимагає від кожної Держави-учасниці вжити таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання кримінально караними таких діянь:
– підкуп національних державних посадових осіб;
– підкуп іноземних державних посадових осіб і посадових осіб між¬урядових організацій;
– розкрадання, неправомірне привласнення або інше нецільове вико¬ристання майна державною посадовою особою;
– зловживання впливом;
– зловживання службовим становищем;
– незаконне збагачення;
– підкуп у приватному секторі;
– розкрадання майна в приватному секторі;
– відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом;
– приховування;
– перешкоджання здійсненню правосуддя.
Кримінальна конвенція РЄ про боротьбу з корупцією (статті 2-14) вимагає від кожної Сторони вживати таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для встановлення у своєму націо¬нальному законодавстві кримінальної відповідальності за такі діяння:
– дача хабара національним державним посадовим особам;
– одержання хабара національними державними посадовими особами;
– хабарництво членів національних представницьких органів;
– хабарництво іноземних державних посадових осіб;
– хабарництво членів іноземних представницьких органів;
– дача хабара у приватному секторі;
– одержання хабара у приватному секторі;
– хабарництво посадових осіб міжнародних організацій;
– хабарництво членів міжнародних парламентських асамблей;
– хабарництво суддів і посадових осіб міжнародних судів;
– зловживання впливом;
– відмивання доходів, отриманих від злочинів, пов'язаних із корупцією;
– фінансові злочини.
У цьому зв'язку сумнівною видається можливість передбаченого анти¬корупційного механізму в частині складання посадовими особами орга¬нів міліції, Служби безпеки України, органів державної податкової служ¬би, органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, прокурорами або уповноваженими ними особами з числа пра¬цівників прокуратури протоколів про адміністративні правопорушення стосовно таких суб'єктів корупційних правопорушень, як Прем'єр-міністр та інші члени Уряду України, Голова Верховної Ради України і народні депутати України, Голова Служби без-пеки України, Голова державної податкової служби України, Генераль¬ний прокурор України та деякі інші.
На відміну від Конвенції-1 (статті 50, 51-59, 60 та ін.) та Конвен¬ції-2 (ст. 14), ні Закон, ні повною мірою інші закони України не перед¬бачають можливості таких заходів боротьби з корупцією, як: спеціальні методи розслідування (контрольовані поставки, електронне спостереження, таємні операції, перехоплення вантажів тощо); заходи щодо повернення активів; розробка і здійснення підготовки персоналу, який несе відпо¬відальність за запобігання корупції та боротьбу з нею тощо.
Всупереч положенням ст. 26 Конвенції-1, згідно з якою кожна Держава-учасниця, зокрема, забезпечує застосування щодо юридичних осіб, які при¬тягуються до відповідальності відповідно до цієї статті, ефективних, домірних і таких, що здійснюють стримувальний вплив, кримінальних або некримінальних санкцій, у тому числі грошових, Законом не визначено питання відпові¬дальності (кримінальної, цивільно-правової або адміністративної) юри¬дичних осіб за участь у злочинах, що визначені цією Конвенцією.
Проігноровано також і положення ст.. 18 Кримінальної конвенції РЄ про боротьбу з корупцією від 27 січня 1999 p., згідно з якою кожна Сто¬рона вживатиме таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для забезпечення відповідальності юридичних осіб за пе¬редбачені цією Конвенцією кримінальні злочини — дачу хабара, зловжи¬вання впливом та відмивання доходів,- вчинені на їхню користь будь-якою фізичною особою, яка діяла незалежно або як представник того чи іншого органу юридичної особи, та яка обіймає керівну посаду у цій юридичній особі, із використанням:
– представницьких повноважень юридичної особи; чи
– повноважень приймати рішення від імені юридичної особи; чи
– повноважень здійснювати контроль за діяльністю юридичної особи;
а також за залучення такої фізичної особи до вищезазначених злочи¬нів у якості співучасника чи підбурювача.
Крім цих випадків, кожна Сторона має вживати необхідних заходів для забезпечення відповідальності юридичної особи, коли неналежний контроль з боку згаданої фізичної особи призвів до вчинення в інтересах цієї юридичної особи зазначених кримінальних злочинів фізичною осо¬бою, що їй підпорядковується.
Компетентні органи України можуть надавати відповідним органам іноземних держав та одержувати від них інформацію, у тому числі з об¬меженим доступом, з питань запобігання і протидії корупції з додержан¬ням вимог законодавства та міжнародних договорів України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.
Надання органам іноземних держав інформації з питань, пов'я¬заних з запобіганням і протидією корупції, можливе лише в разі, якщо ці органи та відповідний компетентний орган України можуть установити такий режим доступу до інформації, який унеможливлює розкриття ін¬формації для інших цілей чи її розголошення у будь-який спосіб, у тому числі шляхом несанкціонованого доступу.
Україна здійснює заходи щодо повернення в Україну коштів та іншого майна, одержаних внаслідок корупційних правопорушень, і роз¬поряджається цими коштами та іншим майном відповідно до законодав¬ства та міжнародних договорів України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.

Головний спеціаліст державної реєстрації речових
прав на нерухоме майно реєстраційної служби
Славутського міськрайонного управління юстиції Н.Р. Бублик

Ми діти твої, Україно!

Таку назву носила творча програма колективу Будинку дитячої творчості, яка пройшла у міському Палаці культури минулого четверга.
Вкотре виступи талановитих представників нашого міста зібрали багатьох гостей. «Смакували» творчістю юних дарувань представники влади, батьки, друзі та рідні вихованців БДТ.
Цього разу ідея заходу повністю демонструвала українську стилістику. Оформлення сцени, яскраві українські костюми – все це налаштувало глядачів на справжній вечір української творчості. Не дали сумувати присутнім учасники концертної програми, які подарували усім цікаві історії, веселі діалоги, допомогли перенестися у часи справжніх Андріївських вечорниць, адже концерт БДТ відбувався якраз на день Андрія. З цієї нагоди усіх бажаючих на заході колектив цього позашкільного закладу частували смачними варениками.
У перервах між сценками вихованці БДТ – а це учасники вокальних та хореографічних гуртків – дарували свої виступи. Запалили своїм циганським танком й викладачі Оксана Турчак, Марина Рабченюк, Вікторія Березюк та Людмила Дунайчук.
Насичений творчий концерт закінчився феєричною танцювальною постановкою «Усі ми українці», яка яскраво підтвердила одну із місій заходу, адже головна мета організованого концерту носила благодійний характер.
Урочисто на сцені Палацу культури сертифікат на суму 2 тис. грн. директор БДТ Ірина Руденко передала керівнику клубу для дітей з обмеженими можливостями «Повір у себе» Марині Рабченюк. Ці кошти були отримані від квитків на концерт «Ми діти твої, Україно!», який би не відбувся без наполегливої праці, старань колективу БДТ та його обдарованих вихованців.

Не міліють джерела творчості педагогів Славути

Сьогодні ці педагогічні працівники досягли акмеологічного рівня професіоналізму (бути в акме – з давньогрецької означає досягти «найвищого ступеня»), педагогічної майстерності. Підтвердженням високо вияву їх професійної зрілості є успішна участь в обласних представницьких педагогічних заходах, найвища оцінка їх інноваційної діяльності Хмельницьким ОІППО. Досвід їх роботи занесено до обласної картотеки прогресивного педагогічного досвіду та широко популяризується серед освітян. Їх знають і шанують колеги, серед педагогічної громадськості це відомі люди.
Валентина Олексіївна Бурак, методист інформаційно-методичного центру міського управління освіти протягом уже 10 років ефективно забезпечує управлінський та методичний супровід дошкільної освіти в місті. Їй притаманні високий професіоналізм, відданість справі, прагнення до нового та сучасного.
На обласній науково-практичній конференції, яка відбулось нещодавно в м. Хмельницький Валентину Олексіївну відзначили почесним дипломом лауреата премії Хмельницького ОІППО в номінації «розробка та ефективне впровадження інновацій в управлінській діяльності керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів».
Поруч з нею творчо, натхненно працює методист Жанна Ігорівна Перуцька. Завжди креативна, енергійна, оптимістична. Всі заходи, які вона проводить, збирають багато учасників та глядачів. Перемога методиста ІМЦ Перуцької Ж.І. на обласній виставці педагогічних ідей та інновацій стала запорукою успішного виступу в заключному етапі Всеукраїнського методичного турніру «Моє покликання – методист» в м. Київ.
Газета уже писала про класних керівників Іваненко Л.А. (ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1), Ліскову С.В. (НВК «ЗОШ, гімназія» № 5), Іванову Л.О. (ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6), Шевченко А.В., Власенко Т.В. ( НВК «СШ, ліцей «Успіх»). Сьогодні їх можна привітати з перемогою на обласному етапі Всеукраїнского конкурсу «Класний керівник року» та нагородженням Почесною грамотою управління освіти і науки обласної державної адміністрації.
Шановні колеги! До вітань приєднуються і працівники управління освіти, інформаційно-методичного центру та бажають вам творчого довголіття, нехай ніколи не зраджує вам успіх.
На фото: (зліва направо) Л.А. Іваненко, В.О. Бурак, Ж.І. Перуцька

Методист ІМЦ управління освіти Тетяна Харь

ВЧУСЯ ЖИТИ В КОЛЕКТИВІ

Дошкільний вік – період коли в дитини формується уявлення про навколишній світ, явища суспільного життя, взаємини між людьми, закладаються основи моральності.
У дитячому садочку дошкільнята мають можливість орієнтуватися один на одного, знаходити умови для колективного ділового спілкування. Під впливом колективу дитина починає розуміти, що тут цінують доброту, скромність, правдивість, щедрість
Вихователі ДНЗ № 7 «Дюймовочка» приділяють велику увагу соціально-моральному розвитку дітей. Засобами гри, казки, народної творчості, завдяки позитивному емоційному переживанню, педагоги формують у дітей вміння діяти згідно з моральними нормами поведінки, вчать жити у злагоді із самим собою і однолітками, спонукають відкрито й щиро виражати свої почуття, дарувати добро іншим людям, наповнюють серце дітей любов’ю і радістю.
«Вчуся жити в колективі» – так називалось відкрите заняття С.І.Матвєєвої в рамках методичного об’єднання вихователів дошкільних навчальних закладів. Мета такого заходу – поділитися досвідом з колегами про те, як засвоїти з дітьми норми та правила культурної поведінки, виховати позитивне ставлення до однолітків.
В ігровій формі діти показали свої знання і вміння, які використовують в різних життєвих ситуаціях.
Для підняття настрою дітей Світлана Ігорівна використала психогімнастичний етюд, коли діти разом створювали «посмішку» із вати і назвали її «Посміхайчик- Кучерявчик”.
Діти переглянули уривок із казки про Вовчика, який не вмів себе поводити і подарували йому клубочок «чарівних слів» на згадку, який зробили самі, навчили Вовчика миритися, називати близьких лагідними іменами, робити приємний масаж. Навіть «сумне серце» розквітло від добрих справ, про які розповідали діти, прикрашаючи його.
Результат роботи вихователя присутні побачили у дружніх взаєминах між дітьми, коли вони відчувають себе однією сім’єю, радіють успіхам товаришів, підтримують один одного.
Віримо, що добро, посіяне у дитячі душі, проросте чудовими сходами Добра і Любові.

Т.Новіцька, вихователь-методист ДНЗ №7 «Дюймовочка»

Хроніка подій

Минулого тижня відбулися громадські слухання по обговоренню проекту регуляторного акту «Про затвердження тарифів на ритуальні послуги, що надаються виконавцем КП «Славутське ЖКО». На сьогоднішній день в місті діють тарифи на ритуальні послуги, які, зважаючи на ріст мінімальної заробітної плати та цін на паливно-мастильні матеріали, не можуть в повному обсязі покривати витрати КП «Славутське ЖКО» на здійснення даних послуг. Тому склалася необхідність в перегляді та затвердженні нових економічно обґрунтованих розмірів тарифів на ритуальні послуги. Прийняття нових економічно-обгрунтованих тарифів – єдиний спосіб надання вчасних та якісних ритуальних послуг.

**
12 грудня пройшло обговорення проекту регуляторного акту «Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1(одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна у м. Славута». Дані громадські слухання відбулися з метою упорядкування розміру орендної плати, що зазначаються в договорах оренди та визначення механізму оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду) та житловий найм. Для цього було затверджено Порядок розрахунку мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб у м. Славута та встановлення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб у м. Славуті на 2013 рік.

**
Приємно, що у нашому місті бажаючих займатися спортом стає дедалі більше, і це дуже похвально. З метою задовольнити потреби славутчан у цьому міська влада шукає нові можливості. Відтак на сьогодні КП «Славутське ЖКО», яке всіляко підтримує роботу міського Центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», проводить капітальний ремонт приміщення, яке найближчим часом відкриє двері як ще один спортивний клуб. Це велика кімната, що у гуртожитку КП «Славутське ЖКО» по вул. Чкалова, колись уже використовувалася для занять фізкультурою і спортом. Однак останні 15 років вона слугувала складським приміщенням. Тепер їй повертають першочергове призначення. Тому незабаром любителі спортивних занять, особливо настільного тенісу, отримують до новорічних свят новий, корисний для здоров’я, подарунок.

Вшанували ліквідаторів аварії на ЧАЕС

14 грудня у Славуті вшанували учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. З цією метою біля обеліска на честь ліквідаторів аварії на ЧАЕС зібралися представники влади, громадськість міста, очевидці та ліквідатори аварії. Учасники заходу вшанували подвиг людей, які, жертвуючи власним здоров’ям та життям, рятували нас від найбільшої техногенної катастрофи в історії людства, хвилиною мовчання та поклали до монумента квіти та вінки.

СЛАВУТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА

Славутське управління водопровідно – каналізаційного господарства доводить до всіх споживачів централізованого водопостачання та водовідведення наступну інформацію: З 1 лютого 2013 року на підприємстві планується запровадити нові тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для трьох груп споживачів в наступних розмірах:

мал. 1

Діючі тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, що введені в дію з 1 лютого 2011 р., відповідно рішення міськвиконкому № 9 від 24.01.2011р., не відповідають фактичній собівартості наданих послуг, а це зв”язано з різкими змінами цін у ціновій ситуації на ринку енергоносіїв, палива та матеріалів, що мають постійний характер та не залежать від господарської діяльності підприємства, а також підвищення мінімальної заробітної плати.
Порівняльна таблиця зміни цін на основні складові частини тарифу:

мал. 2

Рівень відшкодування населенням вартості послуг станом на 01.12.2012 р.:

мал. 3

Визначення відсотка підвищення тарифу:

мал. 4

Через збиткові тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення на підприємстві не вистачає обігових коштів для своєчасної сплати за енергоносії. Станом на 01 грудня 2012 року Славутське УВКГ заборгувало Славутському РЕМ за спожиту електроенергію 1489,9 тис.грн., до місцевого бюджету податок з доходів фізичних осіб 442,5 тис. грн., постійно реструктуризуються податки та збори до державного бюджету, а при їх сплаті необхідно сплачувати відсотки за реструктуризовані платежі. Вісімнадцять місяців на підприємстві не піднімали заробітної плати працюючим, чим порушували трудове законодавство. Тому і виникла необхідність переглянути тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для всіх груп споживачів, щоб покращити фінансовий стан підприємства та забезпечити надійне та безперебійне надання якісних послуг з водопостачання та водовідведення.
Пропозиції та зауваження від усіх споживачів, щодо запропонованого
проекту по підняттю тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення приймаються протягом 14 днів з дня офіційного оприлюднення.

Зауваження та пропозиції приймаються за адресою м. Славута вул. Ярослава Мудрого, 52 телефон 2 – 34 – 17.

Начальник УВКГ Л.А. Степанюк

Привітання міського голови

Шановні співвітчизники!

14 грудня ми віддаємо шану учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції – події, яка є болем для всієї України. Чорнобиль ніколи не стане минулим, а всі, хто брав участь у ліквідації наслідків вибуху на четвертому енергоблоці, здійснили величний подвиг. Слова щирої вдячності та шани нашим співвітчизникам за ту безмежну мужність, героїзм і самовіддачу, якими вони виборювали безпеку людей, захищаючи їх від атомного лиха.
Від усього серця зичу героям-ліквідаторам та усім тим, кого не оминули події чорнобильського лиха міцного здоров’я, добробуту близьким та рідним, щастя та всіляких гараздів!

**
Шановні колеги, працівники, пенсіонери та ветерани органів внутрішніх справ!

Вітаю Вас із професійним святом – Днем міліції України!
Ви обрали собі нелегку, але почесну професію вартового Закону. Ваше завдання нелегке та відповідальне – берегти та захищати життя, здоров’я людей, їхні права та свободи, інтереси держави і суспільства від протиправних зазіхань, боротися зі злочинністю, пильнувати мир та спокій у країні. Ваше високе покликання – щомиті бути готовими прийти на допомогу тим, хто потрапив у біду, цілодобово оберігати громадський порядок та суспільну безпеку.
Здоров’я Вам, успіхів на професійній ниві, наснаги й удачі в усіх справах!

**

Шановні правозахисники!

Щиросердечно вітаю вас із професійними святами – Днем працівників суду та Днем адвокатури.
Ваша діяльність відіграє важливу роль в утвердженні принципу верховенства права, справедливості та розвитку України як демократичної, правової держави. Від вас, шановні судді, працівники апаратів судів, адвокати, від Вашої самовідданої праці великою мірою залежить збереження в суспільстві політичної стабільності, громадянського миру та спокою, дотримання конституційних прав і свобод людини, надійний захист громадян від беззаконня.
Прийміть побажання міцного здоров’я, великого людського щастя, добробуту вашим родинам. Нових вам досягнень на ниві утвердження принципу верховенства закону, незалежності та демократизму в нашій молодій країні.

**

Шановні працівники державної виконавчої служби!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди Вашого професійного свята!
Роль державного виконавця складна, і разом з цим, відповідальна, тому на перший план виходить професіоналізм та відданість справі. Щодня, щохвилини, довіряючи Вам свої долі, громадяни розраховують, перш за все на вашу сумлінність та неупередженість.
Бажаю Вам, шановні працівники державної виконавчої служби, міцного здоров’я, щастя і добробуту, плідної праці та успіхів!

З повагою – міський голова Василь Сидор

Опалення без лімітів

Питання дійсно є вкрай актуальним, адже практично усі теплові підприємства області на разі не мають належної кількості лімітів газу для стабільного теплопостачання населення. У першій декаді листопада Хмельниччина отримала ліміти природного газу, що задовольняють лише 55% від потреби.
На сьогодні опалення у Славуті включено всім, однак питання лімітів для комунального підприємства «Славутське житлово-комунальне об’єднання» досі не вирішене. На наше звернення більш детальну інформацію з цього приводу нам надав начальник цього підприємства Василь Яцюк:
– Новому опалювальному сезону передувала копітка підготовка за посиленої уваги міської влади та усіх структурних підрозділів нашого підприємства. Варто зазначити, що загалом за п’ять останніх років нами було багато виконано робіт в плані покращення роботи міських котелень та економії енергоносіїв – електроенергії, води та газу. Ми завжди докладали чимало зусиль, щоб опалювальний сезон починався вчасно, однак цьогоріч ситуація дещо змінилася. Це тому, що попередні роки з цього питання ми працювали із виробничим об’єднанням «Хмельницькі теплові мережі», з управлінням Хмельницькгаз та з першого серпня цього року постановою Кабміну було визначено, що новий опалювальний сезон ми будемо працювати напряму з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз». Це призвело до виникнення проблемного питання із виділенням лімітів на газ.
Минулого року газ для населення ми купляли за 1309 грн. 20 коп. за тисячу кубів, для бюджетних установ та інших юридичних осіб – за 3900 грн. В цьому році ціна на газ для населення залишилася без змін, а для бюджетних та інших установ зросла до 4 671 грн. 74 коп. Враховуючи такі розцінки нами був заключний договір на постачання газу з Нафтогазом. Однак, невдовзі ми отримали від Нафтогазу додаткові угоди, в яких ліміти на газ для населення були зменшенні на 50%, а 50% натомість додано для бюджетних та інших установ. Арифметика проста – віддали перевагу дорожчому.
На сьогодні питання виділення достатнього ліміту на газ для населення залишається відкритим не лише у нас, а й по всій Україні. Так, нещодавно з приводу даного питання представники восьми областей їздили на зустріч із керівництвом Нафтогазу. Стало відомо – газова компанія вимагає, щоб не менше 30% газу для населення оплачувалося по ціні встановленій для бюджетних та інших установ. Зважаючи на цей прикрий факт та на загальний обсяг газу, який місто споживає протягом опалювального сезону, ми б мали збільшити ціну втричі для шістнадцяти відсотків із загального обсягу газу для населення.
Якщо ситуація не зміниться то попередньо виділених лімітів вистачить, щоб забезпечити опаленням населення лише на січень. Сподіваємося на отримання відшкодування за різницю в тарифах за теплову енергію, що значно покращило б нашу ситуацію. На сьогодні знаємо – на Хмельницьку область на відшкодування різниці в тарифах поступило 187 млн. грн. Отож висловлюємо сподівання, що і по Славуті різниця в тарифах, а це близько 10 млн. гривень, буде закрита.
Окрім того, ми маємо біля 3 млн. грн. боргу за тепло, який накопичувався роками. Населення загалом справно сплачує за тепло, але є і злісні неплатники. Саме до цієї категорії маю звернення: терміново розрахуйтеся за тепло, щоб не допустити відключення міста від тепла.
Щодо збільшення лімітів газу для населення, то будемо сподіватися, що невдовзі ситуація покращиться.

Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять

Ви хочете ходити чистими вулицями нашої Славути? А пройтися чистою лісовою стежиною до джерельця? Чи просто відпочити на природі з дітьми без сміття поруч? – Переконаний, Ваші відповіді, читачу, будуть стверджувальними. Та скажіть, що особисто Ви готові для цього зробити?
За те, щоб у місті було завжди затишно, чисто, своєчасно прибиралося та щоденно вивозилося сміття, мають відповідати не лише місцева влада та комунальні служби, а й усі жителі міста. Конституція України (ст.13) визначає: „Власність не повинна використовуватися на шкоду людині та суспільству”, що означає: кожен мешканець, який, для прикладу, купив їжу в упаковці чи воду в ПЕТ-пляшці, стає власником тари та харчових відходів і, відповідно, має турбуватися про те, щоб відходи його життєдіяльності не завдавали шкоди навколишньому середовищу та об’єктам благоустрою міста.
Усі ми полюбляємо насолоджуватися природною красою нашої Славути – виходити на прогулянку до лісових смуг, річок у пошуках ковтка свіжого повітря. І тут перед нами постає мальовнича картина – купи сміття, величезна кількість пляшок, різні покинуті речі чоловічого та жіночого гардеробу тощо. Знайома картина? І таке відбувається з року в рік.
Тут варто нагадати, що відповідно до ст. 152 КУпАП порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 1360 гривень) та на посадових осіб, громадян – суб'єктів підприємницької діяльності – від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 гривень). Пам’ятайте! У статті 68 Конституції України зазначено: «Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності».
А ось, що з цього приводу думають громадяни, яких ми зустріли у лісовому масиві мікрорайону «Сонячний».
Мазурак Богдана, жителька м-ну «Сонячний»:
– Прикро проходити рідним лісовим масивом і бачити його засміченим. І хоча часом тут прибирають учні чи комунальні служби міста, скажу так: прибирай-не-прибирай, а всеодно несвідомі громадяни знову накидають сміття. Звісно, ідеальний вихід з цієї ситуації – це змусити прибирати за собою тих, хто смітить. Можливо таким чином їхня свідомість переміниться в кращу сторону. Однак, в такому випадку відповідним службам прийдеться мало не цілодобово чатувати лісовий масив. Хіба, що відеокамери встановити! Думаю, що трохи поліпшило б ситуацію встановлення контейнерів на мікрорайоні та забезпечення своєчасного вивезення сміття з них. А чи ефективною буде така практика залежить вже від самих громадян, адже недарма говорять: «чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять».

Петро Степанюк, житель м-ну «Військове містечко»:
– Біля мого будинку на вулиці Ізяславська, 13 встановили контейнери для роздільного збору сміття. На мою думку така практика є досить позитивною, адже сміття на вулицях стало значно менше. Радив би і на мікрорайоні «Сонячний» встановити такі контейнери. Можливо тоді в прилеглому до «Сонячного» лісовому масиві сміття стало б менше. Насправді коріння цієї проблеми – в свідомості байдужих людей, які засмічують наше довкілля. Чи зміниться свідомість пересічних мешканців міста і чи перестануть вони залишати після себе справжні гори відходів – покаже час.
Молода сім’я Гуцуляк, жителі вулиці Богдана Хмельницького:
– Ми любимо з нашими дітьми відпочивати на природі та прикро бачити наш ліс засміченим. Зробиш часом зауваження особі, яка полишила після себе купу сміття, то такого наслухаєшся! Як з цим боротися? – Більше контейнерів для сміття та посилення системи відповідальності людей, які забруднюють навколишнє середовище.
Зі слів начальника управління житлово-комунального господарства міста Юрія Дербугова нам стало відомо, що протягом цього року виконавчим комітетом міськради та комунальними службами міста було складено понад півсотні протоколів про порушення правил благоустрою міста. Поруч з тим ліквідовано 15 стихійних сміттєзвалищ.
– У питанні наведення чистоти в місті хотілося б заручитися підтримкою громадськості, – говорить Юрій Павлович. – Для прикладу, якщо громадянин запримітив будь-де в місті купу сміття, то були б вдячні, якби він одразу повідомив нашу службу. Окрім того, уже кілька років на офіційному он-лайн форумі міського сайту діє рубрика «Наше місто повинне бути чистим!», де кожен славутчанин може цілодобово направляти свої зауваження та пропозиції стосовної даної теми.
Отож, лише спільними зусиллями ми можемо зробити наше місто чистим! Тому просимо громадян проявити активність та при виявленні місць порушення благоустрою міста телефонувати за номером: 2-35-02 або писати повідомлення на онлайн форумі офіційного веб-сайту міста – www.slavuta-mvk.gov.ua

До відома

Минулого тижня в приміщенні сесійної зали Будинку рад відбулися громадські слухання по обговоренню проектів регуляторних актів «Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі руху по м. Славута». Участь в обговоренні взяли представники міської влади, перевізники міста та громадськість Славути.
Першою із даного питання виступила Галина Дмитрівна Дарчик, начальник управління економічного розвитку виконавчого комітету:
– На сьогодні у нашому місті тариф на перевезення у нашому місті – 1,5 грн. напевно, чи не найменший у порівнянні з іншими населеними пунктами. Згідно з вибіркою по тарифах, найменший становить 1,75 грн., а тарифу в розмірі 1,5 грн. немає ніде. До виконавчого комітету надійшли звернення суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють перевезення пасажирів автомобільним транспортом у м. Славута щодо підняття тарифу на перевезення. Розглянувши дане питання та зробивши відповідні підрахунки, вони були направлені на перевірку до Міністерства економіки України, яке надало своє погодження. Адже, дійсно, на сьогодні є необхідність для приватних перевізників підняти тариф до 1,75 грн., при чому навіть цей тариф є збитковим і не покриває витрат, які на сьогодні несуть перевізники.
Інформацію про діяльність пов’язану із перевезеннями надав присутнім перевізник Віктор Климович Ковальчук, який зазначив, що останнє підвищення тарифів на перевезення було у липні 2011 року. На той час вартість пального становила 4,75 грн. – це газ-метан, на якому працюють всі автобуси, які займаються перевезенням пасажирів по місту. Сьогодні ця ціна дорівнює 6,52 грн. Таким чином, ціна зросла на 40%, і на жаль, ріст цін на пальне продовжується, тож найближчим часом вона знову підніматиметься. Збільшення ціни відбулося не лише на пальне, а й на автозапчастини, паливно-мастильні матеріали, зросла мінімальна заробітна плата, а також всі збори і податки. Тариф піднімається всього на всього на 16%, тому ми вважаємо, що таке підняття не суттєве, тому не так сильно відобразиться на витратах пасажирів. Підвищення тарифу на перевезення, як запевнив Віктор Климович, необхідне для того, щоб хоч якось розвивати цю галузь, а саме: закупити новий транспорт та забезпечити пасажирів більш якісним перевезенням. При цьому, підвищення не впливатиме на пільгову категорію населення, адже такі жителі нашого міста й надалі будуть користуються правом на безкоштовний проїзд.
Серед присутніх представників громадськості зауважень щодо підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті по місту не прозвучало. Інше питання хвилювало славутчан, насамперед пільговиків, зокрема те, що варто переглянути та удосконалити перевезення пільгової категорії населення міста Славути, зокрема, одна з пропозицій стосувалася введення державою адресної допомоги на перевезення.

Ціна питання: здоров’я та життя громадян

27 листопада в Будинку Рад відбулися громадські слухання з питань створення екстреної медичної допомоги та організації первинної медичної допомоги.
Таке зібрання було ініційоване міською владою з метою інформування громадськості про актуальні питання медичної галузі Славутчини. На думку міського голови Василя Сидора, питання проведення реформування медицини, уже розпочате спільно адміністрацією Славутської ЦРЛ та районною радою, повинно проходити із врахуванням думки та потреб громадськості.
– Такі кардинальні зміни в структурі медицини Славутчини повинні проводитися вкрай виважено, адже тут ціною допущеної помилки може стати здоров’я та життя громадян, – було зауважено Василем Богдановичем. – Багато організаційних питань розпочатої реформи досі не погоджено із власником матеріальної бази Славутської центральної районної лікарні – територіальною громадою міста. Мені важливо, щоб громадяни і надалі мали можливість отримувати у Славуті якісні медичні послуги, а не змушені були поневірятися по інших містах.
Підняті питання були особисто прокоментовані головним лікарем Славутської ЦРЛ Віктором Іващуком.
Реформа екстренної допомоги: хто рятуватиме наші життя?
Зі слів головного лікаря нам стало відомо, що у 2013 році після вступу в дію Закону «Про екстрену медичну допомогу» служба швидкої допомоги Славутської ЦРЛ відійде в повне підпорядкування Комунальної установи «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» у м. Хмельницький. Як запевнив виступаючий кадровий склад існуючого відділення швидкої допомоги та його матеріальна база повністю буде залишено, лише зміниться їх підпорядкування.
Має бути єдина обласна диспетчерська служба швидкої допомоги, що дасть змогу уникнути обмежень між територіями обслуговування екстренної медичної допомоги. Наша область стане єдиним медичним простором і допомогу хворому надаватиме та швидка, яка опиниться ближче до нього. Це зменшить час приїзду бригади до пацієнта і відповідно покращить якість надання медичної допомоги. Складність лише у тому, що обласна диспетчерська служба розпочне свою роботу лише з наступного року, а до цього часу виклик швидкої допомоги буде проводитися лише регіонально. Самі люди ніяких незручностей у наданні послуг швидкої допомоги не відчують.
Уже на початку наступного року планується створити ще дві підстанції швидкої допомоги, щоб полегшити роботу служб, зокрема, у м. Кам’янець-Поділський, якій підпорядковуватимуться південні райони області, у м. Шепетівка, що охопить північні райони, та у м. Хмельницький. По Славутському районі залишаться підстанції в Славуті, Ганнополі та Берездові.
Чи на часі свторення первинної медичної допомоги на Славутчині?
Під час обговорення було також акцентовано увагу на тому, що прийняття Славутською районною радою рішення щодо створення юридичної особи – комунального підприємства «Славутський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» є поспішним. Адже в Законі України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги» чітко вказано, що пункти, які стосуються первинної медичної допомоги набирають чинності з 1 січня 2015 року. Окрім того, в даному законі зазначено, що до 31 грудня 2019 року первинну медичну допомогу надають лікарі загальної практики – сімейні лікарі та інші медичні працівники, які працюють під керівництвом таких лікарів, а також лікарі-терапевти дільничні, лікарі-педіатри дільничні та інші медичні працівники, які працюють під керівництвом лікарів-терапевтів дільничних і лікарів-педіатрів дільничних. Отож, чи варто було так поспішати, тим більше якщо дані зміни не підтримані необхідним фінансуванням?
Відповідаючи на це питання, головний лікар Віктор Іващук зауважив, що такі зміни не просто на часі, а з ними навіть запізнились. Адже до офіційного впровадження у 2015 році первинної медичної допомоги необхідно на практиці вивчити усі позитивні та негативні сторони таких змін, внести свої пропозиції для того, щоб реформування на Славутчині здійснювалось лише на користь громадян.
Прикро було дивитись, що на обговорення цієї важливої теми прийшла така мала кількість славутчан. Хотілося б, щоб наші громадяни проявляли більшу активність, адже питання медичного обслуговування стосується кожного з нас. А стосовно почутого на слуханнях, то хочеться вірити, що досить позитивні сподівання адміністрації Славутської ЦРЛ в майбутньому підтвердяться і започатковане реформування лише сприятиме покращенню медичних послуг. Разом з тим, варто пам’ятати, що кожний громадянинУкраїни має конституційне право на охорону здоров’я, а держава зобов’язана створити усі необхідні умови для ефективного і доступного медичного обслуговування.

Славутські богатирі

Нещодавно спортсмени клубу «Атлет», який діє при ЦФЗН «Спорт для всіх» (директор Валерій Шабуров) взяли участь у Кубку України з пауерліфтингу та жиму штанги лежачи, що проходив у Києві. Від клубу «Атлет» та загалом від нашого міста на змаганнях свої силові вміння демонструвала команда із п’яти чоловік, серед яких два майстри спорту, один кандидат у майстри спорту та спортсмени із досить високими спортивними розрядами. Із приємністю хочеться відзначити, що виступи славутських богатирів були неабияк успішними.

Не секрет, що спорт – важкий та складний вид заняття. Про те, що допомагало нашим спортсменам перемагати, які враження отримали від змагань та своїми майбутніми планами з нами ділилися учасники нещодавніх змагань.

Сергій Дембіцький, майстер спорту України із жиму лежачи, який на змаганнях із значною конкуренцією зайняв ІІ-ге місце та перевиконав норму майстра спорту:
– У моїй ваговій категорії я змагався з 12-ма спортсменами. Справжня боротьба точилася між мною, харківськими та київськими спортсменами. А це, дійсно, два серйозних суперника, у підсумку з одним з яких я закінчив з однаковою вагою, але оскільки він був важчий, я отримав ІІ-ге місце. Змагання були напруженими та скоріш були схожими на боротьбу. Даний вид спорту не стоїть на місці, майже кожні 3-4 роки збільшуються нормативи для спортсменів, тому кожен, хто хоче досягти чогось більшого, повинен ще ретельніше працювати над своєю майстерністю.

Олександр Войтюк – виступав у пауерліфтингу, перевиконав норму кандидата у майстри спорту та у підсумку зумів завоювати І-ше місце.
– Я вперше прийняв для себе рішення взяти участь у змаганнях з пауерліфтингу та жиму лежачи. Як показала практика, це дуже важко, адже змагання проходили один день, а проміжки між виступами були невеликі. У перспективі ставлю собі за мету взяти участь у ще декількох важливих змаганнях – Чемпіонаті України із жиму лежачи, Кубку Таврики, що буде улітку в Криму та знову у Кубку України.

Михайло Рубан, у своїй ваговій категорії – 1-ше місце з пауерліфтингу.
– Ці змагання були для мене особливими, адже я вперше поїхав на Кубок України з цього виду спорту, це для мене був дебют, я здобув 2 перших місця серед юніорів у своїй ваговій категорії і серед дорослих у категорії «Open», також я посів 3-тє місце в абсолютній категорії. Перевиконав звання кандидата у майстри спорту, трішки не вистачило до майстра спорту, розраховую надалі трішки нагнати форму та й надалі перемагати.

Іван Моісеєв, виступав в обох видах змагань, зумів підтвердити звання майстра спорту та зайняв 4-те місце в жимі штанги лежачи.
– У цьому виді спорту я вже років 3, своїм виступом я не дуже задоволений, оскільки у другову виступі зійшов з дистанції. Найближчим часом буду готуватися до Чемпіонату України.

Роман Іванюк, 15 років, наймолодший учасник, перші змагання в пауерліфтингу, зайняв перше місце у своїй ваговій категорії серед тінейджерів – 1-й спортивний розряд:
– Займатися у «Атлеті» я почав зовсім недавно, але вже встиг зрозуміти, що хочу працювати над собою у цьому виді спорту. Змагання у столиці дали мені ще більший поштовх у тому, щоб розвивати свої здібності та пробувати свої сили у інших, подібних до Кубку України, заходах.

Ольга Лиса, прес-секретар Славутського МВК

**
Міський голова Василь Сидор висловлює слова вдячності директору ЦФЗН «Спорт для всіх» Валерію Шабурову, керівнику клубу «Атлет» Степану Шабурову за активне залучення молоді міста до занять спортом, підготовку спортсменів, а також дякує учасникам змагань Кубку України за високі досягнення у спорті та бажає їм подальших спортивних злетів.

На святі професій

Минулого тижня у НВК «СЗОШ І-ІІІ ст., ліцей «Успіх» відбулося цікаве та оригінальне свято професій. Організували захід учні 4-А класу разом із своїм класним керівником, вчителем-методистом Інною Трочук.
У затишній залі навчального закладу зібралися школярі, батьки та педагогічний колектив.
Як стало відомо зі слів Інни Борисівни, школа є учасником Всеукраїнського проекту «Вибір успішної професії». Підготовчий період вже завершений, зараз проходить формувальний етап. Початкова школа не стоїть осторонь, і вже з 1-го класу дітей ознайомлюють із різноманітним та цікавим світом професій, для школярів організовуються екскурсії на підприємства міста, разом із вчителями дітлахи читають оповідання, вивчають вірші, пишуть твори, малюють, створюють аплікації на дану тематику.
Головна мета вихованого заходу полягала у тому, щоб донести дітям те, що до питання вибору професії потрібно підходити максимально відповідально та уважно, адже від того, який ти обереш професійний шлях, залежатиме подальше життя.
Школярі виявилися неабияк кмітливими у знанні професій, їх класифікації та призначенню, що і демонстрували присутнім. На додаток цього, юні славутчани влаштували «професійний» шоу-концерт, повели казковими шляхами у світ прекрасного та корисного. На святі учні 4-А класу дарували усім пісні, декламували вірші, презентували свої театральні та танцювальні вміння, влаштували показ мод та зачісок тощо.
У день такого свята чимало юних обдарувань школи отримали грамоти за свої успіхи у навчанні та творчості.
Завершився захід солодким ярмарком, кошти від якого були передані до фонду інвалідів міста.
Свято професій – це невеликий підсумок значної роботи, яка покликана на те, щоб дарувати дітям нові знання, можливість ще більше розвивати таланти і здібності, аби вони могли впевнено крокувати у доросле життя та не помилитися у своєму виборі.