Декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Президентом України був підписаний Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції». Відповідно до прикінцевих та перехідних положень закон набуває чинності з 01 липня 2011 року крім статей 11 і 12, які набирають чинності з 1 січня 2012 року.
Статтею 11 закону передбачено проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.
Стаття 12 визначає порядок Фінансового контролю осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та посадові особи юридичних осіб публічного права, які одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету.
Додатком до цього закону є декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.
Декларація заповняється декларантом власноручно. Якщо декларант через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган державної податкової служби і має про це відмітку у паспорті громадянина України, – у декларації зазначаються серія та номер паспорта громадянина України.
У графі місця проживання зазначаються відомості щодо місця проживання із зазначенням адреси житла на кінець звітного року. У разі якщо назва адміністративно-територіальної одиниці (адреса житла) зазнала у звітному році зміни, що не відображено у паспорті громадянина України  декларанта,  зазначається також назва станом на дату заповнення декларації.
У позиції членів сім’ї зазначаються відомості про осіб, які перебувають у шлюбі, їх дітей, осіб, які перебувають під опікою і піклуванням, інших осіб, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки, у тому числі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.
У разі відсутності окремих відомостей у відповідному полі ставиться прочерк.
Відомості щодо фінансових сум заокруглюються до гривні.
У полі «перерахованого у гривні» у позиціях 21 «Відомості про доходи, одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом», 22 «Відомості про доходи, одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта» і полі «у тому числі за кордоном» у Розділі V «Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи» та Розділі VІ «Відомості про фінансові зобов’язання» зазначаються відомості за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установленим Національним банком України на день проведення фінансової операції.
Поле «сума витрат (грн) на придбання у власність/оренду чи на інше право користування» у майні, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним, транспортних засобах, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування) і поле «усього» у позиціях 46 «Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, вкладених у звітному році» 48 «Номінальна вартість цінних паперів, придбаних у звітному році», 50 «Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, внесених у звітному році», 56 «Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна» та 59 «Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати» заповнюється, якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожній із зазначених позицій у звітному році дорівнює або перевищує 150 тис. гривень.
Достовірність внесених до декларації відомостей засвідчується підписом декларанта та зазначенням дати її заповнення.

Заступник начальника Славутського
міськрайонного управління юстиції О.С. Грудецький

Регуляторна політика

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
Назва регуляторного акта Про затвердження Положення про порядок
отримання дозволу на розміщення та експлуатацію об’єктів роздрібної торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг у м. Славута в новій редакції.
Стислий зміст проекту Впорядкування розміщення на території міста об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг
Поштова адреса розробника проекту 30000, Хмельницька область , м. Славута, вул.. Соборності,7, (відділ з питань здійснення регуляторної політики та розвитку підприємства виконавчого комітету міської ради), тел. 7-17-25
Спосіб оприлюднення регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу Проект регуляторного акта з відповідним аналізом регуляторного впливу буде оприлюднений в газеті "Пульс" та на офіційному сайті м. Славута slavuta-mvk.gov.ua
Термін та прийняття та спосіб надання зауважень та пропозицій Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому вигляді від фізичних та юридичних осіб їх об'єднань в місячний термін з дня опублікування за адресою: м. Славута, вул. Соборності, 7, (відділ з питань здійснення регуляторної політики та розвитку підприємства виконавчого комітету міської ради), тел. 7-17-25)

Проект рішення

Про затвердження Положення про порядок
отримання дозволу на розміщення та експлуатацію
об’єктів роздрібної торгівлі, закладів ресторанного
господарства та сфери послуг у м. Славута в новій редакції.

Відповідно до Законів України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, Постанови Кабінету Міністрів України від 16.05.94 №313 “Правила побутового обслуговування населення”, Постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.04 №1570 “Про затвердження Правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах”, Постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.06 №833 „Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності і правил торговельного обслуговування населення”, Наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції від 19.02.02 № 51 “Про затвердження галузевого класифікатора “Класифікація послуг і продукції у сфері побутового обслуговування”, Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства, затверджених наказом Міністерства економіки України від 24.07.02 N 219, Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, затверджених наказом МЗЕЗ і торгівлі України від 08.07.96 N369 та з метою визначення порядку одержання суб'єктами господарювання дозволу на розміщення та експлуатацію об’єктів роздрібної торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг у м. Славута, керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про порядок отримання дозволу на розміщення та експлуатацію об’єктів роздрібної торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг у м. Славута в новій редакції, згідно з додатком 1.

2. Юридичному відділу виконавчого комітету Славутської міської ради забезпечити внесення змін до договорів про надання послуг з підприємствами виконавцями (надавачами) житлово-комунальних послуг КП «Славутське ЖКО» та УВКГ щодо умов розірвання договору в разі прийняття рішень про скасування дозволу на експлуатацію об’єктів у разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил та порушення вимог законодавства щодо неналежної експлуатації з вини суб’єкта підприємницької діяльності, або виявлення недоліків, причини яких не можуть бути усунені негайно, або подальша діяльність суб’єкта підприємницької діяльності може спричинити шкоду життю чи здоров’ю громадян.
3. Доручити виконавчому комітету Славутської міської ради затвердити склад комісії з питань здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.
4.. Затвердити:
4.1. Форму Декларації відповідності матеріально-технічної бази (непродовольчих магазинів) суб’єктів господарювання вимогам законодавства , згідно з додатком 2 .
4.2. Положення про порядок повідомлення відділу торгівлі та побутового обслуговування про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства, згідно з додатком 3.
5. Вважати таким, що втратило чинність рішення сесії міської ради від 30.04.2010р. №4-42/2010 «Про затвердження Положення про порядок отримання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення (сфери послуг) у м. Славута»
5. Дане рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення в ЗМІ та мережі Інтернет.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, торгівлі, транспорту і зв’язку, розвитку підприємництва та інвестицій (Панчук І.Д.), а організацію його виконання на першого заступника міського голови Микульського С.В.

Міський голова В.Б.Сидор

Додаток 1.

.
Положення
про порядок отримання дозволу на розміщення та експлуатацію об’єктів роздрібної торгівлі, оптової торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг у
м. Славута.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1. Документ дозвільного характеру (далі дозвіл) – рішення,
яке дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської
діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності
якого суб'єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо
здійснення господарської діяльності або видів господарської
діяльності;
2. Спеціально відведеним місцем для торгівлі та надання послуг вважається приміщення або його частина (окремо розташованого, вбудованого чи прибудованого) мережі роздрібної торгівлі (стаціонарної, напівстаціонарної), мережа ресторанного господарства відведена для торгівлі чи надання послуг (ресторан, кафе, закусочна (шинок), буфет, бар, їдальня, постачання готової їжі, місця в об’єктах ресторанного господарства, тощо), місця для торгівлі та надання послуг поза приміщеннями (включаючи пересувну мережу та сезонну мережу) – на майданчиках і вулицях міста, у місцях відпочинку, автостоянках, місцях парковки автомобілів, лотках, кіосках, через торгові автомати, зі складів, поштою, за допомогою інтернету, телефону, телебачення, на розвіз або рознос та інше.
3. Суб’єкти підприємницької діяльності (господарюючі суб’єкти) можуть мати:
– у сфері торговельно-виробничої діяльності (ресторанному господарстві): торговий центр (комплекс), магазин (продовольчий, промисловий чи змішаний), оптову базу, магазин-склад, аптеку, аптечний кіоск, аптечний пункт, торговий павільйон, кіоск, відділ (кафетерний), об’єкти лоткової торгівлі, ресторан, бар, кафе, буфет, їдальню, закусочну, шашличну, кафетерій, кав’ярню, вареничну, пельменну, піццерію, літній майданчик АЗС, газозаправну станцію, тощо.
-у сфері послуг об’єкти, в яких надаються індивідуальні послуги населенню: салон, перукарню, майстерню, зал (комп’ютерний, тренажерний тощо), пункт (надання послуг, прийому замовлень тощо), клуб, інтернет-кафе, тир, культурно – розважальний центр, бюро, туристичний притулок, комплекс або центр (навчання, лікувальний, спортивно – оздоровчий, банно–оздоровчий, побутових послуг, тощо), приватний лікувальний кабінет, сауну, ломбард, відеозал, лабораторію (фото, кіно), станцію технічного обслуговування , автостоянку, автомийку, камеру зберігання, консультацію (юридичну тощо), ринок, гральні заклади , заклад з надання послуг (оздоровчих, лікувальних, банківських тощо), амбулаторію, готель, агентство, ательє тощо.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ.
Торгівля – вид економічної діяльності в сфері товарного обігу, пов’язаний з доведенням товарів від виробників до споживачів, купівлею-продажем товарів, наданням у процесі цього послуг.
2.1. Роздрібна торгівля – вид економічної діяльності суб’єктів господарювання з продажу (без перероблення) населенню нових та вживаних товарів, призначених переважно для споживання громадянами (приватними особами) або домашніми господарствами, у магазинах, універсальних магазинах, лавках і кіосках, посилкових торгових фірмах, торговими посередниками.
2.2. Ресторанне господарство – вид економічної діяльності суб’єктів
господарювання щодо надання послуг із задоволення потреб споживачів у харчуванні з організацією дозвілля або без нього в закладах (об’єктах) ресторанного господарства.
2.3. Об’єкт (заклад) роздрібної торгівлі – місцева одиниця (структурний підрозділ) суб'єкта господарювання, у якій здійснюється продаж споживчих товарів безпосередньо населенню для особистого споживання.
2.4. Об’єкт (заклад) ресторанного господарства – місцева одиниця (структурний підрозділ) суб’єкта господарювання, яка розміщується в окремій будівлі або приміщенні, має, як правило, обладнаний столами та стільцями для споживання їжі зал і необхідні виробничі та побутові приміщення та в якій здійснюється продаж продукції власного
виготовлення і купованих товарів, переважно для споживання на місці.
2.5. Торгова мережа (мережа роздрібної торгівлі) – сукупність об'єктів (закладів) роздрібної торгівлі, розміщених на визначеній території (місто, селище тощо).
2.6. Мережа ресторанного господарства – сукупність об'єктів (закладів)
ресторанного господарства, розміщених на визначеній території (місто, селище тощо).
2.7. Сезонна мережа – мережа роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, яка відкрита для обслуговування населення на певний сезон року – тільки на літо, весну або зиму тощо. У складі сезонної мережі можуть бути палатки, кіоски, ятки тощо, об'єкти ресторанного господарства (під тентами, на верандах, у павільйонах легкого типу, збірні та переносні), які розміщені на лижних базах, катках, пляжах, стадіонах, у парках, на ярмарках і в інших місцях.

3.МЕРЕЖА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ.
Мережа роздрібної торгівлі поділяється на стаціонарну, напівстаціонарну,
торгівлю поза магазинами (включаючи пересувну).
3.1. Мережа роздрібної торгівлі стаціонарна – це сукупність об'єктів роздрібної торгівлі, що розміщені в капітальних будівлях, мають систему спеціальних приміщень, оснащених торгово-технологічним устатковуванням. Стаціонарна мережа функціонує у вигляді об'єктів роздрібної торгівлі – магазинів.
3.1.1. Магазин (крамниця) – об'єкт стаціонарної роздрібної торгівлі, розміщений у відокремленій будівлі або приміщенні, що має торговий зал для покупців з достатньою торговою площею для їх обслуговування та систему спеціальних приміщень (для зберігання товарів, підготовки їх для продажу, підсобних, адміністративних, технічних тощо), оснащених торгово-технологічним устатковуванням, застосовує різні форми продажу товарів у широкому асортименті, надає населенню додаткові послуги, забезпечує високу культуру торгівлі.
Розміри магазинів характеризуються їх торговою площею.
3.1.2. Торгова площа магазину – площа для торгівлі та обслуговування покупців, включаючи здану в оренду (крім площ окремих приміщень, що повністю здані в оренду), тобто сума площ, на яких здійснюється продаж товарів, та площ для розміщення служб з додаткового обслуговування покупців (відділ замовлень, кафетерій, демонстраційна зала, камера сховищ, пакувальна, оформлення продажу у кредит та інші служби з додаткового
обслуговування покупців). При цьому торгова площа включає площі, що зайняті під прилавками, стелажами та іншим обладнанням, яке встановлене в торговому залі.
3.1.4. За формами обслуговування (торгівлі) магазини поділяють на:
• самообслуговування – різновид магазину, у якому покупець має вільний доступ до всіх товарів, самостійно підбирає і доставляє відібрані товари до вузлу розрахунку; не виключається можливість відпуску продавцями товарів, що потребують нарізки, зважування (без попередньої оплати). До магазину самообслуговування належать магазини, у яких вартість проданих товарів за цим методом становить не менше 70% обсягу його товарообороту;
• з відкритою викладкою товарів – різновид магазину, у якому покупець має вільний доступ до товарів, що відкрито викладені на робочому місці продавця, самостійно ознайомлюється з товарами, користується консультацією і допомогою продавця (наприклад, відмірювання та нарізання тканин, перевірка приладів у дії, консультації з правил користування товарами тощо) та відбирає необхідні йому товари; розрахунок за товари проводиться через стіл пакування або на робочому місці продавця;
• торгівля через прилавок – різновид магазину, у якому продаж товарів здійснюєпродавець;
• торгівля за зразками – різновид магазину, у якому покупець відбирає товар за зразками, що виставлені в торговому (демонстраційному) залі, і після оплати одержує відповідний зразку товар або безпосередньо в магазині, або з доставкою додому.
3.1.5. За спеціалізацією магазини поділяють на:
• спеціалізований – різновид магазину, у якому здійснюється торгівля широким асортиментом товарів однієї або декількох (не більше чотирьох) товарних груп. Можуть продаватись товари інших товарних груп, але кожна з них не повинна перевищувати 5% обсягу роздрібного товарообороту магазину. Вид спеціалізації визначається за найбільшою за обсягом продажу товарною групою;
• неспеціалізований (універсальний) – різновид магазину, асортимент якого
включає широку (5 і більше) номенклатуру товарних груп.
3.1.6. За товарною спеціалізацією магазини поділяють на:
• продовольчий – різновид магазину, у якому здійснюється продаж продовольчих товарів, а також можуть пропонуватись непродовольчі товари; при цьому обсяг продажу продовольчих товарів повинен бути не менше 35% обсягу роздрібного товарообороту магазину;
• непродовольчий – різновид магазину, у якому здійснюється продаж
непродовольчих товарів, а також можуть пропонуватись продовольчі товари; при цьому обсяг продажу продовольчих товарів не повинен бути більше 35% обсягу роздрібного товарообороту магазину.
До продовольчих спеціалізованих магазинів належать магазини типу: "Овочі-фрукти", "Горілчані вироби", "Хліб", "Кондитерські вироби", "Молоко", "Чай" тощо.
До продовольчих неспеціалізованих (універсальних) магазинів належать
магазини типу:
• Гастроном – різновид неспеціалізованого продовольчого магазину, у якому здійснюється торгівля широким асортиментом продовольчих товарів через прилавок обслуговування і можуть надаватись додаткові послуги населенню.
• Продтовари – різновид неспеціалізованого продовольчого магазину, у якому здійснюється торгівля широким асортиментом продовольчих товарів.
• Універсам – різновид універсального магазину самообслуговування з торговою площею від 400 м2 до 2499 м2, у якому здійснюється торгівля широким асортиментом продовольчих товарів, можуть бути відділи з продажу непродовольчих товарів та надаватись додаткові послуги населенню.
• Супермаркет – різновид універсального магазину самообслуговування з торговою площею від 400 м2 до 2499 м2, у якому покупцю пропонується не менш 2000 найменувань продовольчих товарів, широкий асортимент непродовольчих товарів, а також широкий перелік додаткових послуг (стоянка автотранспорту, послуги з харчування, комплектування подарункових наборів та ін.).
• Гіпермаркет – різновид універсального магазину самообслуговування з торговою площею від 2500 м2 і більше, у якому здійснюється продаж не менше 10 тисяч найменувань продовольчих та непродовольчих товарів, а також пропонується широкий перелік додаткових послуг населенню (стоянка автотранспорту, послуги з харчування, комплектування подарункових наборів та ін.).
До непродовольчих спеціалізованих магазинів належать магазини типу: "Одяг", "Взуття", "Тканини", "Меблі", "Радіотовари", "Ювелірні вироби", "Товари для спорту та туризму", "Автомобілі", "Автотовари", "Книги", "Квіти", "Аптека", "Оптика", "Медтехніка" тощо.
До непродовольчих неспеціалізованих (універсальних) магазинів належать магазини типу:
• Універсальний магазин – різновид магазину, асортимент якого включає широку номенклатуру непродовольчих товарів.
До універсальних магазинів слід відносити також магазини "Дитячий світ", "Усе для дітей" – це магазини, у яких здійснюється продаж універсального асортименту товарів в основному для дітей. Торгівля окремими асортиментними групами здійснюється через відокремлені відділи та секції.
• Будинок торгівлі – різновид універсального непродовольчого магазину з
торговою площею від 1000 м2 до 2499 м2, у якому здійснюється продаж населенню предметів гардеробу та інших товарів.
• Універмаг – різновид універсального магазину з торговою площею не менш 2500 м2, у якому здійснюється торгівля універсальним асортиментом непродовольчих товарів, можуть бути відділи з продажу продовольчих товарів та надаватись додаткові послуги населенню. Торгівля окремими асортиментними групами здійснюється через відокремлені відділи та секції.
3.2. Мережа роздрібної торгівлі напівстаціонарна – сукупність об'єктів роздрібної торгівлі, які займають відокремлене приміщення, як правило, легкої конструкції без великих капітальних витрат і, як правило, не мають торгового залу для здійснення торгово- технологічних операцій з покупцями. Напівстаціонарна мережа функціонує у вигляді об'єктів роздрібної торгівлі – кіосків, яток, автозаправних станцій тощо.
3.2.1. Кіоск (ятка) – різновид об'єкта напівстаціонарної роздрібної торгівлі, що займає відокремлене приміщення легкої конструкції, як правило, без торгового залу та має просте обладнання.
3.2.2. Автозаправна станція (АЗС) – різновид об'єкта напівстаціонарної роздрібної торгівлі з продажу пального для автотранспортних засобів з використанням спеціального обладнання, а також супутніх товарів.
3.3. Торгівля поза магазинами (уключаючи пересувну мережу) – сукупність
нестаціонарних, пересувних пунктів з продажу товарів, які пристосовані для тривалої роздрібної торгівлі товарами населенню на розвіз або рознос (лотки, розкладки, стенди, палатки, автомагазини, автофургони тощо), через торгові автомати, а також роздрібна торгівля, що здійснюється комівояжерами, через каси неторгових підприємств, зі складів, поштою, за допомогою Інтернету, телефону, телебачення тощо.
3.3.1. Лотки (розкладки, стенди, палатки) – нестаціонарні пункти продажу товарів на вулиці, на ринках, у підземних переходах, приміщеннях кінотеатрів, магазинів тощо, які, як правило, на ніч розбираються.
3.3.2. Автомагазини, автофургони – різновид мережі пересувної роздрібної
торгівлі, призначений для продажу товарів населенню за допомогою автомобільного транспорту.
3.3.3. Торгові автомати – різновид мережі роздрібної торгівлі предметами
повсякденного попиту та імпульсної покупки, необхідної в різних ситуаціях (тютюнові вироби, прохолодні та гарячі напої, цукерки, інші легкі продукти харчування, газети, косметика, книги, музичні альбоми, фільми, футболки тощо). Їх установлюють на вулицях, площах, вокзалах, у місцях відпочинку населення для продажу штучних товарів.
3.3.4. Торгівля, що здійснюється комівояжерами – різновид роздрібної торгівлі поза магазинами з продажу товарів роз’їзними агентами торговельних фірм, які пропонують покупцям товари за зразками.
3.3.5. Продаж через каси неторгових підприємств – різновид роздрібної торгівлі поза магазинами в разі продажу товарів безпосередньо населенню промисловими, сільськогосподарськими, транспортними та іншими неторговими підприємствами через каси.
3.3.6. Торгівля зі складів – різновид роздрібної торгівлі поза магазинами, що здійснює торгівлю будівельними матеріалами, вугіллям, автомобілями, побутовою технікою тощо зі складу; має вузол розрахунку з покупцем і, як правило, не має торгової площі.
3.3.7. Продаж поштою – різновид роздрібної торгівлі поза магазинами, коли товари надсилають покупцю поштою на його замовлення на основі вибору товару за каталогами, оголошеннями, іншими видами реклами.
3.3.8. Торгівля через Інтернет, телефон, телебачення – різновид торгівлі поза магазинами, коли пропозиція та замовлення здійснюються за допомогою Інтернет, телефону, телебачення.
3.3.9. Торгівля з орендованих кутків, прилавків – різновид торгівлі, що
здійснюється з орендованих площ, які розміщуються в інших підприємствах торгівлі (магазинах, оптових складських приміщеннях) та ресторанного господарства.
3.4. Торгово-сервісний центр (комплекс) – спеціально обладнане приміщення, площі якого здаються в оренду підприємствам та фізичним особам–підприємцям для здійснення діяльності з роздрібної торгівлі, ресторанного господарства, надання послуг туристичних агенцій, розважальних об'єктів тощо.
3.5. Павільйон – різновид об'єкта роздрібної торгівлі, який розташований в споруді легкого, некапітального будівництва з невеликою торговою залою і допоміжними приміщеннями. Якщо павільйон має торговий зал з площею 20м2 і більше, то він 6 ураховується як магазин, а з площею менше 20м2 – як кіоск. На ринках павільйон має торговий зал, місця в якому здаються в оренду підприємствам та підприємцям для здійснення діяльності з роздрібної торгівлі.
3.6. Дрібно-роздрібна торгівля – різновид роздрібної торгівлі, що охоплює купівлю-продаж обмеженого асортименту товарів кінцевому споживачу
3.7. Дрібнороздрібна торговельна мережа складається із наметів, кіосків, інших нестаціонарних торгових одиниць, які не мають торговельної зали для покупців, та пересувної мережі — спеціально обладнаних різних пристосувань для дрібної торгівлі: автомагазини, ятки, розвозки тощо.
3.8. Ринок – створений в установленому порядку на відведеній земельній ділянці за рішенням місцевого органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування суб'єкт господарювання або його відокремлений підрозділ, функціональними обов'язками якого є надання послуг та створення для продавців і покупців належних умов у процесі купівлі-продажу товарів за цінами, що складаються залежно від попиту і пропозиції.
3.9.Малою архітектурною формою для здійснення підприємницької діяльності (далі – мала архітектурна форма) є невелика одноповерхова споруда, яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів. Малі архітектурні форми є пересувними або стаціонарними.

4. МЕРЕЖА ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ.
4.1. Оптова торгівля – вид економічної діяльності в сфері товарного обігу, що охоплює купівлю-продаж товарів партіями з метою подальшого їх продажу кінцевому споживачу через роздрібну торговельну ланку або для виробничого споживання іншими оптовими покупцями та надання пов’язаних з цим торговельних послуг.
4.2. Господарюючі суб’єкти оптової торгівлі здійснюють свою діяльність через:
оптові бази – основні господарські підприємства оптової торгівлі, що здійснюють оптові закупівлі та поставки товарів і надають торговельні послуги підприємствам і організаціям роздрібної торгівлі, громадського харчування та іншим суб’єктам підприємницької діяльності;
товарні склади, склади-холодильники – відокремлені або спеціально пристосовані приміщення для зберігання та переробки товарних запасів;
склади-магазини, що мають функціональні площі, до яких входять торговельні та складські площі закритих та напівзакритих приміщень для зберігання і продажу великогабаритних товарів (меблі, будівельні матеріали тощо).

5. МЕРЕЖА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА.
Мережа ресторанного господарства за типами поділяється на ресторани, кафе, закусочні, буфети (кіоски), бари, їдальні та заклади з постачання готової їжі.
5.1. Ресторан – різновид об'єкта ресторанного господарства з різноманітним
асортиментом страв, напоїв, кулінарних та кондитерських виробів складного приготування, з виготовленням та реалізацією страв на замовлення та фірмових страв, вино-горілчаних та тютюнових виробів, з підвищеним рівнем обслуговування і комфорту в поєднанні з організацією дозвілля відвідувачів.
Ресторани розрізняють за:
– спеціалізацією – асортиментом продукції, що реалізується (рибний, пивний, з національною кухнею чи з кухнею інших країн);
– місцем розташування – ресторан при готелі, вокзалі, у зоні відпочинку, лікувальних, оздоровчих закладах, на підприємствах та в установах, у вагонах залізничного, салонах авіа -, авто – та водного транспорту тощо. Вагон-ресторан, салон-ресторан – різновид ресторану, який організовує харчування споживачів послуг залізничних компаній та інших організацій пасажирського транспорту;
– часом обслуговування – швидкого обслуговування та звичайні. Ресторан
швидкого обслуговування – різновид ресторану, де застосовують метод самообслуговування і пропонують обмежений асортимент продукції, що прискорює процес обслуговування;
– методом обслуговування – обслуговування офіціантами та самообслуговування;
– контингентом споживачів – загальнодоступні та закриті (обслуговують певний контингент споживачів);
– ступенем комфорту, рівнем обслуговування та обсягом послуг, що надаються,
– класу люкс, вищого і першого.
Такий поділ за різними ознаками діяльності можна також застосовувати для
групування інших типів об’єктів ресторанного господарства.
5.2. Кафе – різновид об'єкта ресторанного господарства, що має виробничі
приміщення, зал для відвідувачів і реалізує широкий асортимент страв і кулінарних виробів нескладного приготування, хлібобулочні і борошняні кондитерські вироби, гарячі і холодні напої, кисломолочні продукти, товари, що купуються, із застосуванням методів самообслуговування або обслуговування офіціантами.
5.2.1. Закусочна (шинок) – різновид об’єкта ресторанного господарства, який має або не має виробничих приміщень, виготовляє страви і закуски нескладного приготування, гарячі і холодні напої, реалізовує хлібобулочні, кондитерські вироби, кисломолочні і товари, що купуються. До них належать також спеціалізовані закусочні: шашличні, котлетні, сосискові, пельменні, вареничні, чебуречні, чайні, пиріжкові, млинцеві, пончикові, бутербродні тощо. До закусочних належать також закусочні з національною кухнею.
5.2.2. Буфет (кіоск) – різновид об’єкта ресторанного господарства, що не має кухні і призначений для швидкого обслуговування споживачів гарячими і прохолодними напоями, бутербродами, курми – гриль, холодними стравами і закусками, хлібобулочними і кондитерськими виробами і деякими гарячими і солодкими стравами нескладного приготування.
Буфети організовуються при виробничих підприємствах, школах та інших
навчальних, лікувальних закладах, при готелях, при спортивних спорудах, вокзалах, на річкових і морських суднах, у зонах масового відпочинку тощо.
За спеціалізацією кафе поділяють на:
• спеціалізовані – мають обмежений асортимент страв і виробів (кафе-
кондитерські, кафе-морозиво, кафе-молочні, дитячі кафе тощо) з кухнею або без неї;
• неспеціалізовані – мають широкий асортимент страв і виробів.
До буфетів належать кафетерії при магазинах, організовані від підприємств
ресторанного господарства.
5.3. Бар – різновид об'єкта ресторанного господарства, що реалізовує широкий асортимент змішаних, міцних алкогольних, слабоалкогольних і безалкогольних напоїв, закусок, десертів, борошняних кондитерських та булочних виробів з реалізацією страв на замовлення та фірмових страв, товарів, що купуються, через барну стійку у поєднані з організацією відпочинку та розваг відвідувачів.
Бари розрізняють за:
– специфікою організації дозвілля відвідувачів – відео-бар, вар'єте-бар, нічний бар-клуб та інші;
– спеціалізацією – асортиментом продукції, що реалізується та способом її
приготування.
За спеціалізацією бари поділяють на:
– спеціалізовані – різновид бару, який реалізовує визначений спеціалізацією
асортимент продукції (молочний, пивний, винний, кав'ярня, коктейль-бар, гриль-бар тощо);
– неспеціалізовані – різновид бару, який зорієнтований на реалізацію широкого асортименту коктейлів, десертів, бутербродів, штучних кондитерських виробів, фруктів, соків тощо.
5.4. Їдальня – різновид об'єкта ресторанного господарства, що функціонує, як правило, за місцем роботи споживачів, реалізовує споживачам різноманітний асортимент страв, як правило, за зниженими цінами, має зал для споживачів, інші необхідні виробничі, складські, адміністративно-побутові приміщення.
Їдальні поділяють на:
– загальнодоступні (не пов'язані з визначеним контингентом споживачів);
– закриті (для харчування чітко визначеної групи осіб на підприємствах та в
організаціях, у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, малозабезпечених верств населення тощо).
До їдалень належать також:
• їдальня – роздавальна – різновид їдальні без кухні, оснащеної устаткуванням для підігріву їжі, де реалізовують для споживання на місці страви і кулінарну продукцію, що доставляються з інших об'єктів ресторанного господарства;
• пересувна їдальня – різновид їдальні, що обладнана в спеціальних вагонах,
автофургонах і контейнерах, призначена переважно для обслуговування розосереджених колективів працівників (будівельників, нафтовиків, працівників шляхів сполучення, електрифікації, лісового господарства тощо). Їжу в цих їдальнях готують на місці або підігрівають готову їжу, що доставляється в спеціальній тарі з інших об'єктів ресторанного господарства та роздається споживачам;
• дієтична їдальня – різновид їдальні, що здійснює власне виробництво
дієтичних страв (перших, других, третіх, холодних) і має зал для споживачів.
5.5. Постачання готової їжі – різновид об'єкта ресторанного господарства, що
здійснює діяльність з постачання готової їжі, яка готується централізовано для споживання в інших місцях: для авіакомпаній, залізничного та водного транспорту, для пунктів "Їжа на колесах", для банкетів та прийомів, весіль тощо. До таких закладів належать фабрики-заготівельні, фабрики-кухні, домові кухні тощо.
5.6. Місця в об'єктах ресторанного господарства – це місця за столами, барними стійками, відповідно обладнані для обслуговування споживачів. Вони розраховуються, виходячи з місткості торговельної зали – кількості відвідувачів, на одночасне фактичне обслуговування яких розраховано об'єкт ресторанного господарства.
5.7. Якщо в одній будівлі розміщено декілька відокремлених об'єктів ресторанного господарства, що належать (орендуються) одному суб'єкту підприємницької діяльності, різних за типом (ресторан, кафе, закусочна, їдальня, буфет тощо), то всі вони враховуються як один комплекс.
Комплексним вважається об'єкт ресторанного господарства, що задовольняє
різнобічний попит населення на різноманітний асортимент продукції і види обслуговування через окремі зали двох і більше типів (ресторан, їдальня, бар, кафе, закусочна), що мають спільні приміщення – складські, адміністративні, побутові, технічні і частково виробничі.
Тип об'єкта ресторанного господарства визначається за об'єктом, що має кухню, а у випадках, коли всі вони мають кухню, – за об'єктом із залою найбільшої місткості.

6. СФЕРА ПОСЛУГ ( ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ)
Побутове обслуговування населення – це організована діяльність суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язана з наданням побутових послуг;
Побутова послуга – це вид діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язана з задоволенням конкретної побутової потреби індивідуального замовника.
Послуги і продукція у сфері побутового обслуговування – це побутові послуги, які пов'язані з веденням домашнього господарства, виконанням різноманітних ремонтних робіт, забезпеченням санітарно-гігієнічних та інших потреб населення, а також з виготовленням за індивідуальними замовленнями особистих речей та предметів господарського призначення.
Замовники – це особи, яким надаються побутові послуги;
Виконавці – це суб’єкти підприємницької діяльності (юридичні особи, незалежно від форми власності і фізичні особи), які надають побутові послуги
6.1.Послуги в інших сферах обслуговування – послуги, які надаються за індивідуальними замовленнями населення.
6.2.Об’єкти сфери послуг:
з ремонту та пошиву взуття, швейних, хутрових, трикотажних, текстильних виробів та головних уборів;
з ремонту: годинників, електропобутової техніки, побутових приладів, музичних інструментів; радіотелевізійної, аудіо – та відеоапаратури; меблів, ювелірних виробів, антикварних виробів, металовиробів;
з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, в т.ч. автозаправні станції; перукарні; з прокату аудіо-, відеокасет, СД – дисків;
з прокату транспортних засобів; весільних нарядів і одягу для урочистих подій; ломбарди;
з надання фотопослуг, фотолабораторії;
з надання послуг аудіо-, відеозапису;
по хімічній чистці;
по пранню білизни;
послуг лазні, саун, фітнес-клубів, фізкультурно-оздоровчих комплексів;
по сервісному обслуговуванню оргтехніки;
ритуальні послуги;
бізнес-центри;
об’єкти ігрового бізнесу (казино, зали гральних автоматів, комп’ютерні зали, букмекерські контори);
автостоянки, парковки;
нестаціонарні об’єкти сфери послуг, відпочинку, розваг та спорту (тир, силоміри, ваги, батути, гральні автомати без грошового виграшу, виносні пункти прийому склотари, каруселі, атракціони, послуги доступу до засобів мобільного зв’язку в т.ч. продаж скетч-карток та інші);
інші об’єкти сфери послуг, які передбачені Галузевим класифікатором «Класифікація послуг і продукції у сфері побутового обслуговування (ГК 201-01-2001).

7. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗМІЩЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБЄКТІВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ , ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ, ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ТА СФЕРИ ПОСЛУГ .
Стаціонарні об’єкти роздрібної торгівлі – об’єкти, розміщені в капітальних спорудах, мають систему спеціальних приміщень, оснащених торгово-технологічним устаткуванням. Стаціонарні об’єкти роздрібної торгівлі – це магазини або крамниці ( універсам, гастроном, продтовари, універмаг, супермаркет, гіпермаркет, мінімаркет, торговельний центр, будинок торгівлі, торгово-сервісний центр), павільйон з торговим залом більше 20 кв.м. тощо.
Напівстаціонарні об’єкти – об’єкти, які займають відокремлене приміщення, як правило легкої конструкції без великих капітальних витрат, і як правило не мають торгового залу для здійснення торгово-технологічних операцій з покупцями . Це кіоски, ятки, автозаправні станції, павільйони з торговим залом менше 20 кв.м.
Позамагазинні (включаючи пересувні) об’єкти – нестаціонарні, пересувні пункти з продажу товарів, які пристосовані для тривалої роздрібної торгівлі товарами населенню на розвіз або рознос (лотки, розкладки, стенди, палатки, автомагазини торгові автомати, торгівля поштою через Інтернет.
Сезонні об’єкти – об’єкти, які відкриті для обслуговування населення на певний сезон року – тільки літо, весну або зиму тощо. До сезонних об’єктів відносяться палатки, кіоски, ятки тощо, а також об’єкти ресторанного господарства ( під тентами, на верандах, у павільйонах легкого типу, збірні та пересувні)
Суб’єкт господарювання може отримати Дозвіл безпосередньо за зверненням до місцевого дозвільного органу, представники якого здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні – міському дозвільному центрі, або за зверненням до адміністратора шляхом подачі заяви встановленого зразка.
7.1. Для надання дозволу на розміщення та експлуатацію стаціонарного або напівстаціонарного об’єкта до заяви додаються:
– копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи-підприємця;
– копію документа, який підтверджує можливість суб'єкта господарювання провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або види господарської діяльності;
– копія документа, який підтверджує право власності або право користування земельною ділянкою (копії: договору оренди земельної ділянки або договору особистого строкового сервітуту, або державного акта на право володіння земельною ділянкою);
– копія документа на право користування приміщенням на умовах оренди чи права власності;
– дозвіл на початок роботи, виданий органом державного пожежного нагляду або декларацію відповідності об’єкта вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (при новому будівництві та переведенні житлових приміщень у нежитлові дозвіл не надається);
– копія свідоцтва про відповідність збудованого об’єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельним нормам і правилам або дозволу на встановлення малої архітектурної форми;
– погодження Славутської районної санітарно-епідеміологічної станції на початок роботи об’єкта або затверджений санітарно-епідеміологічною станцією асортимент продукції, що реалізується;
– копія санітарного паспорта для аптечних закладів;
– копія ліцензії (для видів діяльності, які підлягають ліцензуванню);
– копія договору на вивезення твердих побутових відходів;
У разі надання на підставі договору оренди чи інших договорів у тимчасове користування приміщень та обладнання за умови збереження виду діяльності і стану цих приміщень та обладнання від орендаря або іншого користувача не вимагається одержання документа дозвільного характеру на їх використання (експлуатацію), крім потенційно-небезпечних об’єктів та в разі використання машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
7.2. Для надання дозволу на розміщення на прилеглій до основного об’єкта території позамагазинного або сезонного об’єкта до заяви додаються:
– копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи – підприємця;
– копія Дозволу на розміщення основного об’єкта;
Вимоги до позамагазинних та сезонних об’єктів на території міста
7.2.1. Наявність інформації про суб’єкта підприємницької діяльності (прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон, номер свідоцтва про державну реєстрацію).
7.2.2. Бейдж з прізвищем, ім’ям, по батькові продавця.
7.2.3 Належний естетичний вигляд позамагазинних та сезонних об’єктів та відповідність встановленим розмірам.
7.2.4 Урна для сміття.

7.3. Для надання дозволу на розміщення відділу, кафетерію, лотка, прилавка тощо в стаціонарному або в напівстаціонарному об’єкті до заяви додаються:
– копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи – підприємця;
– копія документа на право користування приміщенням на умовах оренди;
– копія Дозволу на розміщення стаціонарного чи напівстаціонарного об’єкта.

7.4. Для надання дозволу на розміщення позамагазинних та сезонних об’єктів, включаючи пересувні майстерні та приймальні пункти сфери послуг, до заяви додаються:
– копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи – підприємця;
– дозвіл на розміщення стаціонарної або пересувної малої архітектурної форми або схема прив’язки розміщення об’єкта;
– погодження міської санітарно-епідеміологічної станції на початок роботи об’єкта або затверджений санітарно-епідеміологічною станцією асортимент продукції, що реалізується;
– дозвіл на початок роботи, виданий органом державного пожежного нагляду (за умови підключення об’єкта до джерела електропостачання);
– копія договору на вивезення твердих побутових відходів.
У разі надходження двох і більше заяв, з відповідним переліком документів до неї, право на отримання Дозволу на розміщення позамагазинного та сезонного об’єкта має суб’єкт господарювання, який подав заяву першим.

7.5. Для надання дозволу на розміщення позамагазинних об’єктів під час проведення виставок-продажу, ярмарків-продажу чи культурно-масових заходів до заяви додаються:
– свідоцтво про державну реєстрацію;
– затверджений санітарно-епідеміологічною станцією асортимент продукції, що реалізується.
7.5.1. Дозвіл на розміщення об’єкту торгівлі під час проведення культурно-масових заходів у місті оформлюється розпорядженням міського голови у встановленому порядку.
7.6. Для надання дозволу на розміщення на об’єктах благоустрою ринків до заяви додаються:
– копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи – підприємця;
– копію документа, який підтверджує можливість суб'єкта господарювання провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або види господарської діяльності;
– затверджений генеральний план забудови ринку;
– технічний паспорт об’єкта;
– копія документа, який доводить право власності або право користування земельною ділянкою (копія договору оренди земельної ділянки або державного акта на право володіння земельною ділянкою);
– копія свідоцтва про відповідність збудованого об’єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельним нормам і правилам або дозволу на встановлення малої архітектурної форми;
– копія договору на вивезення твердих побутових відходів;
7.7. Для надання дозволу на розміщення на об’єктах благоустрою автостоянок транспортних засобів до заяви додаються:
– копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи – підприємця;
– копію документа, який підтверджує можливість суб'єкта господарювання провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або види господарської діяльності;
– копія документа, який доводить право власності або право користування земельною ділянкою (копія договору оренди земельної ділянки або державного акта на право володіння земельною ділянкою) або рішення органу місцевого самоврядування про організацію платного паркування транспортних засобів;
– загальну схему розміщення місць паркування транспортних засобів;
– дозвіл на початок роботи, виданий органом державного пожежного нагляду;
– копія договору на вивезення твердих побутових відходів;
7.8. Заява та документи подаються адміністратору дозвільної системи (далі – Адміністратору) в одному примірнику особисто заявником (уповноваженою особою заявника) або рекомендованим листом. У разі надання заяви та документів рекомендованим листом підпис заявника підлягає нотаріальному посвідченню.
Адміністратор дозвільного центру реєструє заяву та документи в журналі реєстрації письмових звернень. Заява та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату та номер їх реєстрації.
Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в заяві та документах, що додаються до неї. Достовірність інформації, наданої суб’єктом господарювання, може бути перевірена контролюючими органами в ході планових або позапланових перевірок. У разі встановлення за результатами перевірок факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації дозвіл, виданий на їх підставі, підлягає анулюванню. За результатами перевірки відповідний дозвільний орган складає акт і протягом двох робочих днів письмово повідомляє про це суб'єкта господарювання.
Адміністратор після надходження заяви та документів, що додаються до неї, формує дозвільну справу, в якій зберігаються подані заявником документи для видачі чи переоформлення дозволу, внесення змін, видачі дублікатів, припинення дії або копій дозволів. Адміністратор несе відповідальність за зберігання дозвільної справи.
Заява та ксерокопії документів, що додаються до неї, засвідчені підписом адміністратора, у день реєстрації заяви або наступного робочого дня передаються до відділу торгівлі та побутового обслуговування управління економічного розвитку виконавчого комітету Славутської міської ради для подальшого розгляду на засіданнях виконавчого комітету.
Рішення виконавчого комітету Славуської міської ради про надання дозволу передається у відділ торгівлі та побутового обслуговування управління економічного розвитку виконавчого комітету міської ради
У разі виникнення підстав для відмови за рішенням членів виконавчого комітету, готується рішення про відмову у видачі дозволу. У рішенні про відмову у видачі дозволу зазначаються підстави такої відмови.
Відділ торгівлі та побутового обслуговування управління економічного розвитку виконавчого комітету Славутської міської ради протягом дня з дати одержання рішення виконавчого комітету та передає адміністратору .
Мотивоване рішення про відмову у видачі дозволу передається адміністратору.
Підстави для відмови у видачі дозволу :
– недотримання суб’єктами господарювання вимог та норм цього Положення, Господарського та Цивільного кодексів України, Закону України „Про місцеве самоврядування в України” та Законів України „Про захист прав споживачів”, „Про патентування деяких видів підприємницької діяльності”, „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про оренду землі”, Постанов Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення”, „Правила побутового обслуговування населення” та інших нормативно-правових актів, що діють у сфері торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування і є обов’язковим для виконання фізичними та юридичними особами незалежно від їхньої відомчої підпорядкованості та форми власності ;
– виявлення недостовірних відомостей у наданих документах;
7.9. У випадку втрати Дозволу, суб’єкт підприємницької діяльності звертається до адміністратора дозвільного центру виконавчого комітету із заявою щодо отримання дубліката Дозволу. Дублікат Дозволу видається безкоштовно у порядку відповідно до даних Правил з позначкою „Дублікат” у термін не більше 2-х днів.
7.10. Відповідальність за правильність, законність та точність підготовки Дозволів покладається на спеціалістів відділу торгівлі та побутового обслуговування населення виконавчого комітету міської ради.

8. ПОРЯДОК ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗМІЩЕННЯ ОБЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ У М. СЛАВУТА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ПОБУТОВОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ТА ІНШОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (СФЕРИ ПОСЛУГ).
8.1. Підставами для переоформлення документа дозвільного
характеру є:
– зміна найменування суб'єкта господарювання – юридичної особи
або прізвища, імені, по батькові фізичної особи – підприємця;
– зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання.

Законом можуть бути встановлені інші підстави для переоформлення документів дозвільного характеру.
Переоформлення документів дозвільного характеру здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

9. ПОРЯДОК ПРИЗУПИНЕННЯ ДІЇ АБО АНУЛЮВАННЯ ДОЗВОЛУ

9.1.Дозвіл може бути призупинений в дії або анульований при порушенні суб’єктом господарювання умов, які встановлені для даного об’єкта. Матеріали про виявлені порушення розглядаються комісією виконавчого комітету з питань здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування. Комісія виносять попередження суб’єкту господарювання про усунення виявлених порушень в 10-ти денний термін.
Якщо суб’єкт господарювання не усунув виявлені порушення у визначений термін, виконавчим комітетом міської ради за пропозицією комісії виконавчого комітету міської ради з питань здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування, направляється подання до Хмельницького обласного управління з захисту прав споживачів, Державної інспекції по цінах у Хмельницькій області, Славутської об’єднаної державної податкової інспекції, Славутській районній санітарно- епідеміологічній станції щодо провадження суб’єктом господарювання відповідного виду діяльності згідно вимог діючого законодавства та вирішення питання про тимчасове призупинення діяльності в об’єкті торгівлі (послуг).
В разі виявлення повторного порушення (протягом 90 календарних днів одного і того ж порушення) вимог цього Положення та чинного законодавства, або виявлення недоліків, причини яких не можуть бути усунені негайно, або подальша діяльність суб’єкта підприємницької діяльності може спричинити шкоду життю чи здоров’ю громадян приймається рішення виконавчого комітету Славутської міської ради про призупинення в дії або анулювання дозволу на розміщення об’єкту торговельної діяльності (послуг), за поданням комісії виконавчого комітету з питань здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування. Підставою прийняття таких мір є : акти обстеження, протоколи засідання комісії виконавчого комітету міської ради з питань здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування.
Рішення про призупинення дії дозволу може бути на строк не більше шести місяців, якщо інші міри впливу не дали належних результатів.
У разі несвоєчасного усунення порушень, що призвели до призупинення дії дозволу, дозвіл вважається таким, що втратив чинність.
Поновлення дії дозволу проводиться у разі своєчасного усунення порушень, що призвели до призупинення дії дозволу.
9.2 В разі виявлення порушення вимог цього положення та чинного законодавства (відсутність дозволу) у сфері торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, або виявлення недоліків, причини яких не можуть бути усунені негайно, або подальша діяльність суб’єкта підприємницької діяльності може спричинити шкоду життю чи здоров’ю громадян, приймається рішення виконавчого комітету Славутської міської ради відповідно до якого КП «Славутське житлово-комунальне об’єднання» та Славутське управління водопровідно-каналізаційного господарства зобов’язані та Славутському РЕМ рекомендується розірвати договір про надання послуг, шляхом односторонньої відмови від договору, в порядку та на підставах встановлених Цивільним Кодексом України та іншими Законами України.

9.3. Рішення виконавчого комітету Славутської міської ради про призупинення дії або анулювання дозволу у 3-х денний термін надсилається суб’єкту підприємницької діяльності, Славутському районному відділу ГУ МВС України в Хмельницькій області, Славутському районному відділу МНС, Славутської ОДПІ, Славутський районній санітарно- епідеміологічній станції та іншим організаціям та установам міста у встановленому порядку.
9.4. Анулювання документа дозвільного характеру в разі звернення звернення суб'єкта господарювання:
– про припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ,
перетворення або ліквідація);
– припинення підприємницької діяльності фізичної особи –
підприємця;
– встановлення факту надання в заяві та документах, що
додаються до неї, недостовірної інформації.

Законом можуть встановлюватися інші підстави для анулювання
документів дозвільного характеру.

Анулювання документів дозвільного характеру здійснюється відповідно до вимог
Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВІДСУТНІСТЬ ДОЗВОЛУ
10.1. Суб’єкт підприємницької діяльності несе відповідальність за відсутність дозволу згідно з ст.164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
10.2. У разі відсутності дозволу з вини суб’єкта підприємницької діяльності, він зобов’язаний оформити зазначений дозвіл згідно з даним Положенням.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.
11.1. У випадку зміни суб'єкта підприємницької діяльності, що здійснює торгівлю або
надає послуги в даному об’єкті, оформлюється новий дозвіл.
11.2. Дозвіл видається особисто суб’єкту господарювання або довіреній особі, яка діє на підставі нотаріально оформленого доручення.
Доповнення і зміни до даного Положення можуть бути внесені сесією міської ради та затверджені її рішенням.
11.3. Дозвіл виконавчого комітету оформлюється в двох екземплярах: для суб’єкта підприємницької діяльності та виконавчого комітету Славутської міської ради.

Секретар міської ради Семенюк Б. М.

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від «___» ________ 2011р. №___

Додаток № 2
до рішення сесії міської ради
від ____________№______

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства

__________________________________________________________________
(найменування заявника – суб'єкта господарювання)
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(найменування об'єкта)
__________________________________________________________________
(місцезнаходження об'єкта)
__________________________________________________________________
(режим роботи об’єкта)
__________________ ______________________ ________________
(загальна площа) (орендована площа) (торгова площа)
__________________________________________________________________
(група товарів (асортимент)
__________________________________________________________________
(місцезнаходження суб'єкта господарювання)
__________________________________________________________________
(ідентифікаційний код юридичної особи
або ідентифікаційний номер фізичної особи – підприємця)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника (власника) суб'єкта господарювання)

Телефон _______________ телекс _______________ телефакс __________

Перелік робіт (послуг), що виконуватимуться (надаватимуться), а
також виробів, що виготовлятимуться:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Інформація про наявність договору страхування цивільної
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування
наслідків можливої шкоди (за наявності)
__________________________________________________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата видачі)

Цією декларацією підтверджую відповідність
матеріально-технічної бази, необхідної для провадження
господарської діяльності з виконання (надання) зазначених видів
робіт (послуг), а також виготовлення згаданих виробів, вимогам
законодавства.

Про відповідальність за надання в декларації недостовірних даних попереджений.

__ __________ 20__ р. ________ _______________________________
(підпис) (ініціали та прізвище керівника
юридичної особи або фізичної

особи – підприємця)
М.П.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Відмітка про реєстрацію декларації

Додаток № 3
до рішення сесії міської ради
від ____________№______

Положення про порядок повідомлення відділу торгівлі та побутового обслуговування про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства

1. Загальні положення.

1.1. Положення про порядок повідомлення відділу торгівлі та побутового обслуговування про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства (далі – Положення) розроблено згідно з вимогами Законів України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанов КМУ від 25.08.2010р. №725 «Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства», від 17.05.2006р. №685 «Про затвердження Порядку повідомлення державного адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства».
1.2. Положення визначає порядок повідомлення відділу торгівлі та побутового обслуговування про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства.
1.3. Дія цього Положення поширюється на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, які мають намір вчиняти певні дії щодо провадження господарської діяльності.
1.4. У цьому Положенні вживаються терміни та поняття, передбачені законами України, правилами, порядками та іншими нормативно-правовими документами, які регулюють діяльність суб’єктів господарювання в сфері торгівлі.

2. Порядок реєстрації та видачі декларації про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства.

2.1. Суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа подає в відділ торгівлі та побутового обслуговування чи надсилає у двох примірниках декларацію про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства .
У разі надсилання декларації рекомендованим листом підпис фізичної особи – підприємця засвідчується печаткою такої фізичної особи (у разі відсутності печатки декларація підлягає нотаріальному посвідченню), а підпис керівника юридичної особи – печаткою юридичної особи.
2.2. Датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції відділом торгівлі та побутового обслуговування, а у разі надсилання її рекомендованим листом – дата, зазначена на поштовому штемпелі підприємства зв’язку.
2.3. Відділом торгівлі та побутового обслуговування протягом одного робочого дня після надходження декларації реєструє її у журналі обліку суб’єктів господарювання, які набули права на вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності на підставі декларації про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства, крім випадків, коли декларація заповнена не в повному обсязі або не відповідно до встановленої форми.
2.5. У разі подання декларації, заповненої не в повному обсязі або не відповідно до встановленої форми, наступного робочого дня після надходження декларації управління письмово або особисто звертається до суб’єкта господарювання із запитом щодо надання ним у п’ятиденний строк додаткової та/або уточненої інформації згідно із встановленою формою.
2.6. Суб’єкт господарювання набуває право вчиняти певні дії щодо провадження господарської діяльності з дати реєстрації декларації у журналі обліку суб’єктів господарювання управління.
2.7. Перший примірник декларації зберігається в управлінні, другий примірник не пізніше наступного робочого дня після надходження передається суб’єкту господарювання з відміткою про дату і номер реєстрації.

3. Інші умови.

3.1. Надання суб’єктом господарювання управлінню недостовірної інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства тягне за собою накладення штрафу згідно ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
До проекту рішення сесії міської ради « Про затвердження Положення про порядок отримання дозволу на розміщення та експлуатацію об’єктів роздрібної торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг у м. Славута в новій редакції.

Проблема
Статтею 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", планується розв'язати питання по спрощенню процедури оформлення суб'єктами господарювання дозволів на розміщення об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг в місті Славута, забезпеченню добробуту територіальної громади, посиленню соціально-економічного і правового захисту працюючих мешканців в сферах торгівлі та послуг, ресторанного господарства.
На підставі виданих дозволів на розміщення стаціонарних об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг обліковується мережа підприємств, дані якої використовуються при визначенні проблемних питань розвитку галузі, розробленні заходів по покращанню функціонування сфери і галузевої програми розвитку.

Цілі державного регулювання
Метою даного регуляторного акта є:
визначення єдиної процедури надання та скасування дозволів на розміщення об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг;
врегулювання правових відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання у сфері торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг;
створення умов для здорової конкуренції та легалізація діяльності суб’єктів господарювання у сфері торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг;
забезпечення належного рівня торговельного та побутового обслуговування споживачів з метою захисту їхніх інтересів і прав;
недопущення поширення на території м. Славута проявів несанкціонованої торгівлі;
володіння інформацією щодо діючої мережі підприємств сфери обслуговування з метою використання її для реалізації органами місцевого самоврядування державної політики у сфері торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.

Альтернативи вирішення проблеми
Альтернативою вирішення проблеми є приведення діючого порядку видачі суб’єктам підприємницької діяльності дозволів на розміщення стаціонарних і виносних об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг до вимог Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” шляхом затвердження сесією міської ради Положення про порядок отримання дозволу на розміщення та експлуатацію об’єктів роздрібної торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг у м. Славута .
На думку розробника проекту регуляторного акта найбільш прийнятним є саме цей спосіб, при якому:
здійснюється контроль за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг;
визначається єдина процедура видачі та скасування дозволів на розміщення об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг за умови звернення суб’єкта господарювання, яка відповідає вимогам вищезазначених законодавчих документів; визначається процедура переоформлення та припинення (анулювання) дії дозволу на розміщення об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг;
Прийняття сесію Славутської міської ради запропонованого проекту регуляторного акта надасть можливість вирішити питання впорядкування розміщення на території міста об’єктів торговельного та побутового призначення.
Неприйняття зазначеного проекту регуляторного акта призведе до:
відсутності бази даних щодо міської мережі підприємств торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, яка є основою для реалізації органами місцевого самоврядування державної політики у сфері торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг;
ускладнення процедури здійснення контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;
необхідності розроблення порядку встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення.
Механізм розв’язання проблеми
Затвердити Славутською міською радою Положення про порядок отримання дозволу на розміщення та експлуатацію об’єктів роздрібної торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг у м. Славута .
Можливості досягнення визначених цілей
Досягнення вищезазначених цілей можливе за умови прийняття Славутською міською радою регуляторного акта.
Очікувані результати прийняття акта
Для населення:
забезпечення належного рівня та умов торговельного і побутового обслуговування;
підвищення рівня захисту прав і інтересів споживачів;
унеможливлення попадання на споживчий ринок недоброякісних та шкідливих для здоров’я товарів.
Для органу місцевого самоврядування:
упорядкування розміщення на території м. Славута об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.

Для суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг:
впорядкування процедури отримання в органах місцевого самоврядування дозволів на розміщення об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.
Термін дії акта
При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впл

Один день із життя Запорозької Січі

Минулого тижня відбулося справжнє свято молодих патріотів незалежної Української держави. «Козацькі забави» – під такою назвою проходив регіональний молодіжний захід на березі р. Горинь, ініціатором якого виступили юні славутчани. Підтримали активну молодь міський голова Василь Сидор та управління освіти міськвиконкому.
В організації заходу за традиціями українського козацтва взяли участь близько чотирьохсот дітей, усі ідеї яких цього дня були втілені в життя. Отож програма «Козацьких забав» була насиченою і цікавою для всіх учасників, які мали на меті відтворити один день із життя Запорозької Січі – символу могутності українського народу. Адже саме Січ народила таких велетнів-героїв, як: Богдан Хмельницький, Іван Сірко, Петро Сагайдачний та багатьох інших.
– Козак у воді не тоне, у вогні не згорає, а як рідню пісню чує – серце завмирає, – ось із таких пісенних слів, у виконанні ведучої Оксани Турчак, розпочався захід. Піснею «Три тополі, три сурми» продовжив козацький музичний мотив юний вихованець Будинку дитячої творчості Микола Левін. Після чого привітав усіх учасників та гостей заходу міський голова Василь Сидор, який, побажавши усім учасникам гарного настрою, подякував молоді за таку чудову ідею та відзначив, що вони справді є патріотами неньки-України. А на честь відкриття заходу Василь Богданович підготував справжній козацький салют. Після завершення першої частини концертної програми усі бажаючі мали змогу познайомитися із козацькими куренями, які створили учасники міських літніх таборів та гості з інших міст, а також покуштувати козацькі страви, якими частували юні таборівці.
Чотири куреня представили вихованці табору праці та відпочинку «Веселкова Республіка», а саме: «Козачата», «Сокіл», «Нащадки козацтва» та «Джура». Презентували свої козацькі курені з оригінальними назвами й учасники пришкільних таборів. Так, табір «Сонечко» (ЗОШ № 1) познайомив усіх із куренем «Козаки Поділля», табір «Лідер» (ЗОШ № 2) – із куренем імені Івана Богуна «Молода Січ». Із козацьким куренем ім. Павла Тетері «Юні козачата» познайомили усіх вихованці табору «Веселка» (ЗОШ № 3), а табір «Соняшник», що при ЗОШ № 4, представив курінь «Орленків». Крім того, гостями козацького свята були козаки Ізяславського, Нетішинського, Крупецького куренів та спортсмени Славутського клубу «Кіокушинкай-карате» разом із тренером Сергієм Колесником.
Усі бажаючі мали прекрасну нагоду показати свої мужність, сміливість, рішучість, відвагу, стійкість та наполегливість у різноманітних спортивно-розважальних конкурсах та іграх. Також можна було перевірити свою майстерність у стрільбі з лука, перетягуванні канату та багато іншому. Бажаючі підтвердити свою ерудованість мали нагоду розіграти партію у шахи. У всіх конкурсах та розвагах не було переможців та переможених, адже веселий запальний дух дітлахів свідчив лише про одне – головне для учасників козацьких забав дружба та отримання задоволення від участі.
Гарний настрій та усі необхідні умови для відпочинку повністю вдалося забезпечити організаторам козацького заходу. Так, енергію та силу учасників забав постійно поповнювали смачні та ситні обіди, головною стравою яких був справжній козацький куліш. Усі бажаючі із задоволенням могли прокататися на козацькій тачанці та навчитися верховій їзді на конях.
Цікавими та пізнавальними для учасників забав була демонстрація групи захвату, яку підготували працівники міського відділу міліції, а також показовий виступ пожежників. Бойове мистецтво продемонстрували учасники клубу «Кіокушинкай-карате». А ще приємним подарунком для всіх був кінний номер вихованців Старокостянтинівського спортивного клубу «Кобудь».
Розпочату концертну програму продовжили й інші молоді дарування нашого міста. Незабутній мистецький подарунок зробили глядачам учасники Будинку дитячої творчості та міського Палацу культури. На свято «Козацькі забави» зі своїми пісенними привітаннями завітали й народний ансамбль Острозького районного будинку культури «Живограй», Т. Сакалюк із Нетішина та старійшина Українського козацтва, заступник обласного отамана Ю. Наранік. Продемонстрували свої співочі та танцювальні таланти учасники пришкільних таборів.
Хоча козацькі забави закінчилися, у всіх учасників ще надовго залишаться приємні спогади про їх проведення. А разом із цим ще більш цінними стануть традиції нашого народу та його історичне минуле. Адже сьогодні вкрай необхідно звертатися до славної історії козацтва, привертаючи особливу увагу до його найкращих традицій в історії становлення України як козацької держави з метою виховання в молоді рис патріотизму, національної гідності і гордості за славне минуле.

Подяка

Міський голова Василь Сидор висловлює щирі слова вдячності за організацію проведення заходу начальнику управління освіти В. Сабінській та її заступнику Н. Пшетоцькій.
Окрема подяка за сприяння та допомогу у проведенні «Козацьких забав» директору ТОВ «Аква-Родос» Г. Петровському, директору ВАТ «Славутський хлібозавод» І. Панчуку, виконавчому секретарю Українського ядерного товариства С. Барбашову, депутату обласної ради, директору корпорації «Сварог Вест Груп» А. Андрійчуку, а також депутатам міської ради В. Лівчуку, С. Юрьєву.

Медичні працівники відзначили професійне свято

Минулої п’ятниці відбулося урочиста програма, присвячена професійному святу – Дню медичного працівника. На святковий захід у міському Палаці культури завітали працівники та ветерани медичної галузі, представники влади та місцеві жителі.
З нагоди професійного дня медичних працівників привітав головний лікар Славутської ЦРЛ Віктор Іващук:
– Щоденна робота та ентузіазм наших медиків завжди будуть взірцем милосердя та доброти. А молоді працівники, якими поповнюється медичні заклади міста та району, вселяють надію на краще.
До вітального слова приєднався міський голова Василь Сидор, який висловив щирі слова вдячності, адресовані медичними працівникам, за їхню вагому працю, турботу про здоров’я славутчан.
Крім того, Василь Богданович відзначив кращих працівників-медиків Славутської лікарні О. Бондарука, В. Ольховську та О.Данилюк грамотами та подарунками.
Після нагородження винуватців свята та численних привітань, усі бажаючі мали нагоду взяти участи у святковій концертній програмі.

Декада правових знань до Дня Конституції

У рамках проведення Декади правових знань до Дня Конституції 15 червня у ЗОШ № 1 відбулась зустріч учасників пришкільного табору «Сонечко», що на базі закладу, із начальником Славутського міськрайонного управління юстиції Олександром Мельником.
Під час зустрічі із дітьми та викладачами начального закладу були обговорені питання передумов прийняття, основної ролі Конституції України у державотворенні та у суспільному житті загалом. Також було відзначено необхідність знання та розуміння положень Конституції України, які потрібні для відстоювання своїх прав у повсякденному житті.

Начальник Славутського
міськрайонного управління юстиції Олександр Мельник

Освіта

Наш край надзвичайно мальовничий. Одним із таких чудових місць є заказник “Теребіжжі”.Учні сьомих, восьмих класів нашої школи щорічно мають змогу познайомитись з природою заказника ближче. Цей рік не був винятком. Проходячи практику, учні мали змогу дізнатися більше про унікальні рослини даного природного комплексу. Більш того, учні весело проводять час, обмінюючись цікавою інформацією. У дружному колективі діти зовсім не відчували втоми, хоча прошли доволі довгий шлях. Одним із пунктів відпочинку було Святе озеро, де діти купались, їли, веселились, відпочивали. Щоб закріпити отримані знання, вчителі запропонували учням об'єднатися в групи. Кожна із груп мала своє індивідуальне завдання, пов'язане з дослідженням рідкісних, унікальних рослин. Під час походу юні дослідники збирали матеріали, занотовували інформацію, отриману від учителя, фотографували потрібні їм рослини. А потім презентували це все в класі.
Анастасія Дуднікова,
Анастасія Рабчун
учениці 8 класу .
НВК “ЗОШ I-III ст., гімназія. ”

Пришкільні табори міста відзначили своє закриття

У четвер, 16 червня, дійшли до урочистого закриття пришкільні табори міста. У міському Палаці культури зібралися учасники усіх літніх таборів шкіл міста, щоб підвести підсумки двотижневого відпочинку.
Вихованці таборів підготували усім присутнім оригінальні та цікаві святкові виступи.
Першими до прощального концерту долучилися учасники табору «Лідер» (НВК-гімназія). Подарунком для глядачів стала весела зарядка, панорама сміху, показ моделей одягу, а на останок – табірна пісня. Усе це вміло виконали вихованці табору під єдиним гаслом «Табір «Лідер» просто клас, бо він створений для нас!».
Веселі та юні учасники літнього табору «Сонечко», що при ЗОШ № 1 порадували усіх присутніх пісенним парадом. Кмітливі та активні вихованці табору «Веселка» (ЗОШ № 3) подарували заряд енергії від спортивної розминки та пісень.
Один день із життя табору «Дивограй» розіграли його учасники, влаштувавши глядачам веселе спортивне шоу. А у таборі «Соняшник» був незабутній день індіанця із запальними екзотичними танцями.
Вітали з останнім днем табірної зміни вихованці Будинку дитячої творчості: зразковий хореографічний гурт «Альянс» та група естрадної пісні «Водограй».
Привітала із закриттям пришкільних таборів заступник начальника управління освіти виконавчого комітету Наталія Пшетоцька, яка подякувала усім організаторам табірного відпочинку та побажала учасникам пришкільних таборів приємного проведення літніх канікул та обов’язкової зустрічі у наступному сезоні.

До ознайомлення

16 червня відбулися громадські обговорення регуляторних актів – проектів рішень сесії міської «Про затвердження Положення про порядок нарахування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м. Славута» та «Про затвердження Положення про порядок отримання дозволу на розміщення та експлуатацію об’єктів роздрібної торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг у м. Славута».
Про затвердження Положення про порядок нарахування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м. Славута доповіла начальник відділу доходів фінансового управління міськвиконкому Г. Хільчук.
Податковим Кодексом визначено, що податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є обов’язковим для встановлення міськими радами, які зобов’язані у визначений період прийняти відповідне рішення. Базою оподаткування є об’єкти житлової нерухомості і ставки встановлюються у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати.
Ставки податку за 1 кв. м. житлової площі в розмірах :
– для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв.м. та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв.м – ставка податку становить 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати;
– для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв.м. та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв.м – ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати.
При цьому застосовується пільга зі сплати податку, тобто застосовується зменшення бази оподаткування: для квартир на 120 кв.м., для житлових будинків 250 кв. м. Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянку вступили в дію з 01 січня 2011року.
Про затвердження Положення про порядок отримання дозволу на розміщення та експлуатацію об’єктів роздрібної торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг у м. Славута доповіла начальник управління економічного розвитку міськвиконкому Галина Дарчик.
Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності «внесено зміни до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», яким відмінено дозвіл на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення.
В зв’язку з цим виникла необхідність у прийнятті власного регуляторного акта, відповідно до якого надається можливість дозвільному органу ( відділу торгівлі та побутового обслуговування) надати документ дозвільного характеру на розміщення та експлуатацію об’єктів роздрібної торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.
Проект Положення про розміщення та експлуатацію об’єктів роздрібної торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг у місті Славута розроблено відповідно до пункту «б» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», якою делеговано повноваження виконавчим органам міських рад здійснювати контроль за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг і відповідно прийняття рішень про скасування даного дозволу на експлуатацію об’єктів у разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства.
В свою чергу проектом Положення передбачено, що в разі виявлення порушення вимог чинного законодавства у сфері торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг в тому числі й Інтернет (комп’ютерних клубів) або у разі, якщо подальша діяльність суб’єкта підприємництва може спричинити шкоду життю чи здоров’ю громадян, передбачено прийняття рішень виконавчого комітету Славутської міської ради про розірвання договорів на надання послуг водовідведення та водо-, тепло-, електропостачання відповідними комунальними підприємствами міста.
Даний Проект Положення погоджено в Хмельницькому обласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України (лист – погодження від 19.05.2011р. № 01-19/08-1836).
Разом з тим проект – рішення сесії міської ради «Про затвердження Положення про порядок отримання дозволу на розміщення та експлуатацію об’єктів роздрібної торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг у м. Славута» передбачає затвердження Декларації відповідності матеріально – технічної бази (непродовольчих магазинів) суб’єктів господарювання вимогам законодавства та Положення про порядок повідомлення відділу торгівлі та побутового обслуговування про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства. Запровадження декларативного принципу спрощує процедуру отримання документа дозвільного характеру.

Управління економічного розвитку виконавчого комітету Славутської міської ради

На передодні професійного свята

День медичного працівника – не лише професійне свято служителів цієї почесної професії, але й кожної людини, адже він символізує собою найцінніше, що є в нашому житті – здоров’я. Саме здоров’я медичні працівники намагаються щоденно повернути своїм пацієнтам, не рідко цілком і повністю віддаючись своїй роботі. Напередодні цього свята про актуальні питання медичної галузі Славутчини ми спілкувалися із головним лікарем Славутської ЦРЛ Віктором Дмитровичем Іващуком.

– Вікторе Дмитровичу, що нового сталося в медичній галузі Славутчини протягом останнього року?
– Цей час був непростим для медичної галузі. Основні проблемні питання були пов’язані в першу чергу із значним зменшенням фінансування у порівнянні з минулим роком. Незважаючи на це, ми не зупинилися на місці і продовжили працювати у звичному режимі, спрямовуючи свої зусилля, головним чином, на запровадження нових методів лікування. Мається на увазі використання лапороскопічного методу хірургічного втручання. Наприкінці минулого року нам вдалося придбати обладнання для проведення лапороскопічних операцій урологічного напряму і вже цьогоріч такі операції успішно проводяться. Широко використовується запроваджене в цьому році лапороскопічне видалення жовчного міхура, що дозволяє пацієнту уже на третій день вставати на ноги, а на десятий – виходити з лікарні здоровим. Використання цього методу дійсно значно покращує якість лікування. Новою є практика тромбалітичної терапії при інфарктах міокарда, яка передбачає використання препаратів для розчинення тромбів. Ця методика дозволяє рятувати життя людини тут на місці, адже довести людину з гострим інфарктом до кардіологічного відділення м. Хмельницький за 120 км без реанімобіля та відповідного обладнання практично є неможливим.
Незважаючи на складність у фінансуванні, ми також проводили роботи у напрямку покращення матеріальної бази. По району – це заміна покрівлі та вікон у Берездівській дільничній лікарні, заміна вікон в Ганнопільській лікарні. Вдалося капітально відремонтувати Жуківську амбулаторію загальної практики. Стосовно ФАПів, то тут працюємо над їх переведенням на електричне або газове опалення. За кошти 30-кілометрової зони, надані нам міським бюджетом, ми підготували до акредитації клінічну лабораторію Славутської ЦРЛ, а завдяки закупівлі додаткового обладнання значно розширили спектр досліджень з використанням сучасних методик. З метою стимулювання працівників лабораторії до проведення високоякісних досліджень невдовзі ми станемо членами Асоціації міжвідомчого контролю, до якої входять медичні заклади, що контролюють достовірність лабораторних досліджень один одного, обмінюються досвідом. По денному стаціонарі – виконано ремонт деяких приміщень із заміною вікон, маніпуляційні, процедурні кабінети терапевтичного відділення набули сучасного вигляду. Сподіваємося, що за рахунок коштів, що будуть виділені на 30-кілометрову зону ці роботи будуть продовжені.

– По причині низького фінансування медичної галузі Ви змушенні були вдатися до оптимізації штатів. Як це вплинуло на роботу лікарні?
– Це дійсно був вимушений крок, адже для того, щоб забезпечити виплату мінімальної заробітної плати, ми змушенні були вдатися до скорочення 50 штатних посад. В основному це були технічні працівники та молодший персонал – прибиральниці, санітарки. По сутті такі дії не вплинули на роботу закладів охорони здоров’я. Зменшення ліжкомісць у хірургічному та гінекологічному відділеннях, компенсувалося впровадженням сучасних методів лікування.

– Вже перші повідомлення про заплановану на державному рівні реорганізацію медичної галузі призвели до виникнення різних чуток серед громадськості. Ви їх спростовували на сторінках місцевих газет. Якою ж інформацією, з даного приводу, Ви володієте на сьогоднішній день?
– Буквально кілька днів тому з цього приводу я мав нагоду бути присутнім на нараді в облдержадміністрації, де було відмічено, що реформування медичної галузі буде однозначно проведено. Ми поцікавилися подальшою долею медичної галузі нашого регіону, при цьому зауваживши, що Славутчина займає досить велику територіальну площу, постійно зростає приріст населення, а серед 67 тисячного населення Славутчини майже 17 тисяч є дітьми. У відповідь знайшли розуміння того, що існуючі відділення лікарні треба обов’язково зберегти та надалі розвивати. В рамках реорганізації додатково передбачається створення Центру первинної медико-санітарної допомоги на базі поліклінічного відділення, що, думаю, буде лише позитивним у розвитку медичної галузі Славутчини.

– Останнім часом велика увага Вами приділяється відносинам «медичний працівник-пацієнт»…
– Так, ми постійно нагадуємо нашим працівникам, що лікар повинен лікувати хворих не лише ліками, але й добрим словом. Разом з тим, ми розуміємо, що значний відсоток цих взаємовідносин в першу чергу залежать від недостатнього фінансового забезпечення медицини на державному рівні. І хоча значно поменшало скарг від населення стосовно некоректної поведінки персоналу, в цьому напрямку ще є непочатий край роботи.

– Ви виступили ініціатором започаткування на сторінках нашої газети рубрики «Медичний калейдоскоп», яка ось уже декілька місяців висвітлює роботу структурних підрозділів ЦРЛ. Чи можна це вважати ще одним кроком у напрямку покращення взаємовідносин «медичний працівник-пацієнт»?
– Звісно. В цій рубриці ми намагалися максимально показати людям досить нелегку роботу наших медпрацівників. Вихід цих матеріалів стимулював до роботи і самих медиків. Пацієнт може зіткнутися з якимось одним напрямком діяльності, вважаючи, що робота медичного працівника цим обмежується, а насправді вона є досить багатогранною.

– Вікторе Дмитровичу, що Ви побажаєте усім медичним працівникам напередодні професійного свята?
– Хотілося б, щоб держава на належному фінансовому рівні підтримувала медичну галузь, завдяки чому ми би могли використовувати все більше сучасних методів лікування та діагностики. Тоді наша медицина стала б дійсно якісною.
Я вірю, що наші медичні працівники за будь-яких умов з честю виконають завдання, які перед ними стоять. Хочу побажати своїм колегам, щоб їх пацієнти швидше видужували та із вдячністю поверталися до звичного ритму життя. Отримуйте насолоду від своєї професії! Здоров’я вам та професійних успіхів!

– Щиро вдячні Вам Вікторе Дмитровичу за змістовні відповіді та приєднуємося до побажань на адресу наших медичних працівників. Ми цінуємо вашу повсякденну працю та бажаємо завжди отримувати за неї найвищу винагороду – вдячність ваших пацієнтів. Божого Вам благословення!

«Спорт для всіх – спільна турбота»

Під таким гаслом відбувся Всеукраїнський місячник з упорядкування та облаштування спортивних майданчиків напередодні весняно-літнього періоду. Найактивнішу участь у ньому взяли підрозділи КП «Славутське ЖКО», на балансі якого 76 об’єктів. Протягом місяця проведено зварювальні роботи, замінено зношені металеві та дерев’яні конструкції, а також виконано роботи щодо їх фарбування, підсипання та розмітки.
Крім комунальних служб, до заходу долучилася і громадськість міста, а саме: жителі дворів, вихованці фізкультурно-оздоровчих клубів. Завдяки спільним зусиллям більша частина робіт виконана і спортивні майданчики міста готові до відпочинку та занять усіх бажаючих. Проте облаштування об’єктів дозвілля та спорту триває. Продовжуються роботи щодо благоустрою дитячих ігрових майданчиків: проходить підготовка до будівництва другого майданчика для вуличних шахів, облаштування футбольного поля у мікрорайоні «Військове містечко», спортивного та дитячого майданчиків по вул. Церковній, спорудження баскетбольного майданчика на місцевому пляжі та багато іншого.
Оцінювала результати місячника обласна комісія, яку очолював директор обласного Центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Олександр Якушев. За підсумками оцінювачів наше місто уже другий рік поспіль стало переможцем обласного огляду-конкурсу будівництва та благоустрою спортивних споруд, а тому м. Славута буде приймати участь у Всеукраїнському конкурсі. На честь перемоги директор обласного Центру ФЗН «Спорт для всіх» від імені Міністерства у справах молоді, сім’ї та спорту та Всеукраїнського центру ФЗН «Спорт для всіх» нагородив начальника КП «Славутське ЖКО» Василя Яцюка та працівників підприємства грамотами, медалями, а також вручив їм почесний Кубок. Почесний гість подякував міському голові В. Сидору, директору міського Центру ФЗН «Спорт для всіх» В. Шабурову, начальнику КП «Славутське ЖКО» В. Яцюку та всім іншим, хто приймав участь у місячнику «Спорт для всіх – спільна турбота».

Спортивна арена

Нещодавно в м. Камянець – Подільський відбулася Спартакіада школярів з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 1995-1996 р.н. Це перший старт в залік обласної Спартакіади школярів.
Команду представляли юнаки та дівчата загальноосвітніх закладів міста, переможці та призери міської Спартакіади школярів з легкої атлетики.
На дистанції 400 м. серед дівчат І місце виборола учениця СЗОШ № 9 Ю. Звєрєва (тренер Т. Черняк), показавши найкращий результат цих змагань.
В естафеті 4х400 м. команда дівчат у складі: К. Іщук (ЗОШ № 4), А.Хоменко (обласний спеціалізований ліцей-інтернат), А.Жидкової (ЗОШ № 1) та Ю.Звєрєвої здобули абсолютну перемогу.
Команда юнаків у складі: М. Семенка (ЗОШ № 1), В. Никонюка (ЗОШ № 1), О. Олійника (НВК–гімназія № 5) та Д. Сахмана (НВК гімназія) стала срібним призером естафети 4х400 м.
Вітаємо учасників змагань, а для Ю. Звєрєвої бажаємо гідно представити Славутську ДЮСШ на Чемпіонаті України з легкої атлетики, що проходитиме незабаром у м. Біла Церква 11-12 червня.

Табір праці та відпочинку «Веселкова Республіка»

Оскільки «Веселкова Республіка» є табором праці та відпочинку, тому його учасники поєднували приємне проведення дозвілля із турботою про благоустрій міста.
Відзначивши відкриття табору, усі дружно прийнялися до праці: прибирали територію спортивного майданчика в мікрорайоні «Сонячний», Меморіального комплексу «Поле пам’яті», стадіону мікрорайону «Військове містечко», лісової смуги за НВК – гімназія №5 та СЗОШ № 9, узбіччя дороги Славута – Ташки, сквер міського Палацу культури. Дбали учасники «Веселкової Республіки» й про зелені насадження рідної Славути – неодноразово поливали молоді дерева біля спорткомплексу «Здоров’я» та прополювали клумби біля міського управління освіти.
У вільний від праці час молодь ініціювала організацію різноманітних творчих та спортивних заходів, а саме: оформлення стінгазет та проведення конкурсу на кращу статтю до Дня журналіста, конкурсу строю та пісні на міському стадіоні, спортивної розваги «Роби як я, роби ще краще». Крім того, учасники «Веселкової Республіки» готувалися до свята «Козацькі забави».

Табір «Соняшник»

Весела пора дитинство. Вона осяяна сонцем, теплом літнього дня та турботою рідних і дорослих людей.
Знову веселий пришкільний табір «Соняшник» на базі ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 зібрав під свої знамена малечу, даруючи їм веселі розваги та приємні враження. Згуртовували дітей мандри стежками лісу, вулицями рідного міста, пісенними хіт-парадами. Кожний день був наповнений яскравими конкурсами та вернісажами юних художників. На спортивному майданчику не припинялися футбольні матчі та бадмінтоні сети. Весело і бадьоро лунали на лінійках девізи загонів, підготовлені учасниками табору. Загони «соколята», «орлята», «козачата», «сонечки» та юні техніки цікаво проводили свій час у таборі з денним перебуванням «Соняшник».
Літо ще не добігло середини. Отже попереду ще багато днів безтурботного літнього відпочинку. Переконані, що після цікавого та корисного відпочинку у нашому таборі діти набралися сил та енергії для початку нового навчального року.

Табір «Дивограй»

З початком літа розпочалась робота у пришкільному таборі «Дивограй» при ЗОШ № 6. Для оздоровлення дітей тут були створені всі відповідні умови. А урізноманітнювали його роботу культурно-масові заходи різного спрямування.
Літні канікули – улюблена пора, яка приносить неповторні враження. Дітям надовго запам’ятаються такі заходи, як: захоплююче шоу котів «Мяу», розваги, запропоновані СЮТом, ДЮСШ, туристичним центром і багато цікавих моментів. Свято повітряних кульок і пісенний вернісаж запалив вогник дружби у маленьких серцях. Протягом цих днів у таборі були проведені прогулянки на природу, екологічна акція «Джерело», захоплюючі естафети, різноманітні веселі конкурси, творчі ігри. Цікавинкою відпочинку став «День сміху», де діти спробували себе в ролі акторів, гримерів та режисерів. Відзначилися загони «Краплинка», «Дружба», «Веселка».
Відпочинок у таборі «Дивограй» – це гарний настрій, здоров’я, нові друзі, а ще розкриття творчого потенціалу дітей і отримання заряду бадьорості на новий навчальний рік.

Табір «Лідер»

Із початком найулюбленішої пори дітвори – літа, гостинно відчинив свої двері оздоровчий табір «Лідер» при НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія». Організатори табору поставили перед собою чітку мету – згуртувати вихованців та забезпечити активний відпочинок і зміцнення здоров’я дітей. Вихователі пам’ятають, що кожна дитина – це загадка, котру потрібно відгадати та розкрити. Тому захід «Алло, ми шукаємо таланти» був спрямований, щоб виявити найталановитіших. Ними виявилися вихованці загонів «Барвінчата» та «Успіх». А як відповідально віднеслися усі до підготовки у пісенному флешмобі. «Лідерівці» за короткий термін створили та розучили табірну пісню. Вміють вихованці табору і щиро посміхатися, іноді і з самих себе. Це підтвердило свято гумору, яке відбулося у таборі. Наскільки збагатилися знання дітей про промисловість міста, після того як вони відвідали Комбінат «Будфарфор», «Славутський лісгосп», швейну фабрику «Горинь», пожежну частину, за що висловлюємо щиру подяку керівникам підприємств за допомогу у організації екскурсій.
Не стоять осторонь табірного життя і батьки та бабусі вихованців. Окрему подяку хочемо висловити О. Лавренюк за морозиво, яке додало сили у таку спеку, та Л. Міхновській за яскраве оформлення табору «Лідер».
Вся виховна робота у таборі відповідала девізу «Лідера», який створили його вихованці: «Табір «Лідер» просто клас, бо він створений для нас!»