Звіт про здійснення державної регуляторної політики

                                                        Затверджено
рішенням Славутськоїміської ради
від 27.01.2017р. №4-16/2017

Звіт міського голови  м. Славута про здійснення державної  регуляторної  політики виконавчими органами Славутської міської ради за 2016 рік

 Протягом 2016 року реалізація державної регуляторної політики виконавчими органами Славутської міської ради здійснювалась з дотриманням процедури підготовки, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів, яка визначена Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі Закон).
Така процедура передбачає:

 1. розробку планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;
 2. підготовку проектів регуляторних актів;
 3. підготовку аналізу їх регуляторного впливу;
 4. опублікування повідомлень про оприлюднення проектів регуляторних актів;
 5. оприлюднення безпосередньо проектів разом з аналізом регуляторного впливу;
 6. роботу із зацікавленими суб’єктами (отримання зауважень і пропозицій, проведення  громадських слухань, круглих столів тощо);
 7. відповідальною постійною комісією міської ради здійснюється вивчення та складання експертних висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам Закону;
 8. направлення проектів рішень до Антимонопольного комітету України та державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва для отримання погоджень та пропозицій щодо їх удосконалення;
 9. прийняття регуляторних актів;
 10. офіційне оприлюднення прийнятих регуляторних актів;
 11. проведення відстеження результативності прийнятих регуляторних актів (базового, повторного, періодичного);
 12.  підготовку та оприлюднення звітів про відстеження результативності регуляторного акта.

Діяльність Славутської міської ради та її виконавчого комітету була направлена на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторним органом та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання у діяльність суб’єктів господарювання, усунення перешкод для розвитку господарської діяльності.
Протягом звітного періоду розробка проектів регуляторних актів здійснювалась згідно з планом роботи Славутської міської ради та виконавчого комітету Славутської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік з доповненнями та змінами, затвердженими відповідно до статті 7 Закону.
Затверджений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів відповідно до ст.13 Закону оприлюднювався на офіційному веб-сайті виконавчого комітету Славутської міської ради  у розділі «Регуляторна політика» (Додаток 1).
При необхідності прийняття регуляторних актів, не внесених до плану, протягом року вносилися відповідні зміни до плану, з подальшим оприлюдненням цих змін у визначений спосіб.
Так, у 2016 році розробниками регуляторних актів було заплановано розробити 8 проектів регуляторних актів, з них 2 проекти рішень виконавчого комітету і решта – проекти рішень міської ради.
Під час розробки проектів регуляторних актів, з метою одержання зауважень та пропозицій, розробником проекту готується аналіз регуляторного впливу з дотриманням вимог статті 8 Закону та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта. Це документ, який містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта, аналізу впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики.
Для досягнення мети регуляторної політики і реалізації її принципів підготовлені проекти регуляторних актів разом з відповідними аналізами регуляторного впливу оприлюднювались в газеті «Вісті Громади» та на офіційному сайті Славутської міської ради та її виконавчого комітету в розділі «Регуляторна політика» в підрозділі «Проекти для обговорення» з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань відповідно до вимог статей 9 та 13 Закону.
Усі зауваження та пропозиції щодо проектів регуляторних актів та відповідних аналізів регуляторного впливу, які були одержані розробником проекту протягом встановленого строку (не менш ніж один місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта) в обов’язковому порядку були розглянуті та враховані при прийнятті цих рішень.
Одним з основних принципів державної регуляторної політики, визначено прозорість та врахування громадської думки. Це означає відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов’язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, обов’язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.
Для обговорення проектів регуляторних актів, які суттєво впливають на провадження підприємницької діяльності та з метою реалізації принципу прозорості та врахування громадської думки були проведені засідання координаційних рад з питань підприємництва за участю керівників управлінь та відділів Славутської міської ради та державних органів виконавчої влади і представників громадських організацій міста та громадські слухання.
У 2016 році прийнято 2 регуляторних акта:
– «Про встановлення тарифів на послуги із перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі руху по м.Славута»;
– «Про оренду майна територіальної громади міста Славута».
Решта проектів регуляторних актів, які не були прийняті у 2016 році, потребують доопрацювання переважно в зв’язку з недосконалістю або змінами чинного законодавства та неврегульованістю певних питань стосовно зазначених проектів.
Відповідно до сформованого Реєстру діючих регуляторних актів виконавчого комітету Славутської міської ради станом на 01 січня 2017 року діє 38 регуляторних акта (Додаток 2).
Відстеження результативності регуляторних актів є інструментом контролю громадськості за дією регуляторного акта. Кваліфікований аналіз результатів відстеження дозволяє оперативно та своєчасно корегувати рішення органів місцевого самоврядування для досягнення поставленої мети.
З метою забезпечення додержання принципів державної регуляторної політики, досягнення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органів місцевого самоврядування проводились базові, повторні та періодичні відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих Славутською міською радою та її виконавчим комітетом.
Всі відстеження результативності регуляторних актів готувались згідно статті 10 Закону та Методики відстеження результативності регуляторного акта, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. №308 з додержанням строків виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта та оприлюднені у спосіб, передбачений статтею 13 Закону, а саме на веб-сайті виконавчого комітету Славутської  міської ради.
За звітній період, в цілому, покращилась підготовка проектів регуляторних актів та аналізів їх регуляторного впливу. Відмічаються позитивні тенденції у виконанні вимог із проведення відстежень результативності дії прийнятих регуляторних актів та надання звітів про відстеження. Сформовано План-графік проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів на 2016-2018 роки (Додаток 3).
Однак, потребує поліпшення якість і змістовність цих документів. В процесі планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, не в повному обсязі виконується принцип передбачуваності регуляторної діяльності. Це негативно впливає на діяльність суб’єктів господарювання, оскільки не дозволяє їм своєчасно та у повному обсязі оцінити ефективність та можливі наслідки дії регуляторного акта та, у випадку необхідності, своєчасно внести свої зауваження та пропозиції. На даний час для відстеження результативності регуляторних актів розробниками використовуються виключно статистичні дані. Не вирішена проблема проведення соціологічних досліджень із залученням громадськості при відстеженні результативності регуляторних актів. Також зберігається низький рівень активності суб’єктів господарювання та їх об’єднань в процесі обговорення проектів регуляторних актів.
Вирішення зазначених питань стане одним із приорітетних завдань Славутської міської ради та її виконавчих органів у здійсненні державної регуляторної політики в 2017 році.
Разом з тим,  на веб-сайті Славутської міської ради та її виконавчого комітету створено розділ «Регуляторна політика» із 8 підрозділів, який постійно доповнюється та оновлюється.
Протягом 2016 року, в результаті здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Славутської міської ради, зберігаються позитивні тенденції з реалізації основних принципів державної регуляторної політики – доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.

 

Секретар міської ради                                                               Медвєдєва С.В. 

Додаток 1

П Л А Н
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік.


п/п

Назва проекту регуляторного акту

Термін прийняття

Цілі прийняття

Відповідальні
за прийняття

1

Про затвердження Порядку визначення та відшкодування Славутській міській раді збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів в новій редакції»

І кв.
2016 р

Проект рішення спрямований на створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення розмірів та порядку відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам в місті Славута. Відділ з питань регулювання земельних відносин
2

Про затвердження Положення про порядок надання житлової площі у гуртожитках, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м.Славута

І кв.
2016 р

Врегулювання питання надання житлової площі у гуртожитках, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м.Славута Управління ЖКГ, енергозбереження та благоустрою
3

Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі руху по м. Славута

ІІ кв.
2016 р

Приведення тарифів на міські пасажирські перевезення до рівня економічно обґрунтованих. Управління економічного розвитку
4

Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібно роздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в утриманні об’єктів благоустрою міста Славута

ІІ кв.
2016 р

Врегулювання питання сплати пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібно роздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в утриманні об’єктів благоустрою міста Славута

Юридичний відділ, відділ капітального будівництва
5 Про внесення змін до рішення Славутської міської ради від 31.05.2013р. №14-30/2013 «Про затвердження Положення про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Славута в новій редакції»

ІІ кв
2016 р

Вдосконалення процедури залучення коштів пайової участі забудовників на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва
6 Про оренду майна територіальної громади міста

ІІ кв
2016 р

Врегулювання питань орендних відносин у місті Управління економічного розвитку
7 Про заборону розміщення об’єктів ритуальних послуг у житлових будинках міста Славута

ІІ кв
2016 р

Врегулювання питання розміщення об’єктів ритуальних послуг у житлових будинках міста Славута Управління економічного розвитку
8 Про затвердження вартості одного нормо-часу на роботи та послуги, що надаються КП «Славутське БТІ»

ІІ кв
2016 р

Затвердження вартості одного нормо-часу на роботи та послуги, що надаються КП «Славутське БТІ» Управління економічного розвитку

 

 Додаток 2

Реєстр
діючих регуляторних актів виконавчого комітету Славутської міської ради
 станом на 01.01.2017р.


 з/п

Тип документа

Назва документа

Розробник документа

1

Рішення міської ради від 25.05.2007р.  №3-10/2007

Про затвердження Правил торгівлі на ринках міста Славута Управління економічного розвитку

2

Рішення міської ради від 25.06.2010р.  №3-44/2010

Про затвердження Правил приймання виробничих стічних вод у Славутську міську каналізацію Славутське УВКГ

3

Рішення міської ради від 28.01.2011р. №13-3/2011

Про встановлення місцевих податків і зборів Управління економічного розвитку

4

Рішення міської ради від 24.06.2011р.  №2-8/2011

Про затвердження Положення про порядок нарахування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м.Славута Міське фінансове управління

5

Рішення міської ради від 29.07.2011р.  №8-9/2011

Про затвердження Положення про видачу дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами на території м. Славута Управління ЖКГ, енергозбереження та благоустрою

6

Рішення міської ради від 29.07.2011р. №9-9/2011

Про затвердження Порядку надання дозволу на експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки Управління ЖКГ, енергозбереження та благоустрою

7

Рішення виконкому від 20.10.2011р.  №444

Про затвердження вартості однієї нормо-години на роботи та послуги, що надаються КП «Славутське БТІ» Управління економічного розвитку

8

Рішення міської ради від 28.12.2011р. №2-14/2011

Про встановлення ставок єдиного податку Управління економічного розвитку.

9

Рішення міської ради від  26.06.2012р. №6-20/2012

Про встановлення ставок єдиного податку відповідно до нового класифікатора видів економічної діяльності Управління економічного розвитку.

10

Рішення міської ради від 28.12.2011р. №12-14/2011

Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки на території м. Славута Відділ з питань регулювання земельних відносин

11

Рішення міської ради від 31.08.2012р. №6.8-22/2012

Про внесення змін до Додатку рішення Славутської міської ради №12-14/2011 від 28.12.2011р. «Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки на території м. Славута Відділ з питань регулювання земельних відносин

12

Рішення міської ради від 28.12.2011р.  №15-14/2011

Про затвердження Порядку приватизації об’єктів комунальної власності. Відділ приватизації житла та комунального майна.

13

Рішення міської ради від 24.02.2012р. №21-16/2012

Про затвердження Порядку визначення та відшкодування Славутській міській раді збитків, заподіяних внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю. Відділ з питань регулювання земельних відносин

14

Рішення міської ради від 27.03.2012р.  №3-17/2012

Про деякі обмеження споживання та реалізації алкогольних,  слабоалкогольних напоїв та пива на території міста Славута Відділ торгівлі та побутового обслуговування

15

Рішення міської ради від 26.06.2012р. №7-20/2012

Про затвердження переліку житлово-комунальних послуг у житловому фонді м. Славута, право на здійснення яких виборюється на конкурентних засадах Управління економічного розвитку

16

Рішення міської ради від 05.10.2012р.  №3-23/2012

Про затвердження Порядку проведення перепланування та переобладнання будинків, квартир, житлових та нежитлових приміщень у житлових будинках та гуртожитках у місті Славута Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва

17

Рішення міської ради від 05.10.2012р. №4-23/2012

Про затвердження Порядку присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна в місті Славута Управління містобудування, архітектури та кап. будівництва

18

Рішення виконкому від 20.12.2012р.  №519.

Про встановлення тарифів на послуги міської лазні

Славутське УВКГ,  управління економічного розвитку
19

Рішення виконкому від 20.12.2012р.  №520.

Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, що надаються виконавцем КП «Славутське ЖКО» КП «Славутське ЖКО», управління економічного розвитку

20

Рішення міської ради від 25.01.2013р. №7-26/2013

Про встановлення  мінімальної вартості місячної оренди 1(одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна у м.Славута

Управління економічного розвитку

21

Рішення міської ради від 01.03.2013р. №9-27/2013

Про затвердження Положення про порядок списання майна, яке належить до комунальної власністі територіальної громади м. Славута Управління ЖКГ, енергозбереження та благоустрою
22

Рішення міської ради від  31.05.2013р. №14 – 30/2013

Про затвердження Положення про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Славути в новій редакції

Управління містобудування, архітектури та кап. будівництва

23

Рішення міської ради від  27.01.2015р. №14-49/2015

Про внесення змін до рішення Славутської міської ради від 31.05.2013р. №14-30/2013 «Про затвердження Положення про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Славута в новій редакції Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва

24

Рішення міської ради від 31.05.2013р. №3 – 30/2013

«Про внесення змін до рішення сесії Славутської  міської ради від 26.06.2012р. №6-20/2012 «Про встановлення ставок єдиного податку відповідно до нової класифікації видатків» Управління економічного розвитку

25

Рішення міської ради від 31.05.2013р. №15 – 30/2013

Про затвердження Положення про порядок зняття одноповерхових житлових будинків з балансу житлового фонду комунальної власності територіальної громади  м. Славута та передачу їх з комунальної власності у власність  власникам квартир. Управління економічного розвитку

26

Рішення виконкому від 17.07.2013р. № 257

Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Славута

Управління економічного розвитку

27

Рішення міської ради від 20.09.2013р. №13-33/2013

 Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами у м.Славута у новій редакції.

Управління економічного розвитку

28

Рішення виконкому від 25.10.2013р.  №12-34/2013

Про затвердження нормативів питного водопостачання і норм споживання питної води населенням м. Славута Управління ЖКГ, енергозбереження та благоустрою

29

Рішення міської ради від 31.01.2014р. №13-38/2014

Про затвердження Порядку здійснення роздрібної торгівлі через дрібно роздрібну торгівельну мережу шляхом використання асобів пересувної мережі у м.Славута Управління економічного розвитку

30

Рішення міської ради від 31.01.2014р. №14-38/2014

Про затвердження Положення про умови та порядок проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку Управління ЖКГ, енергозбереження та благоустрою

31

Рішення міської ради від 31.01.2014р.  №15-38/2014

Про затвердження Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в місті Славута у новій редакції Управління ЖКГ, енергозбереження та благоустрою

32

Рішення міської ради від 25.07.2014р.  №9-44/2014

Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою, або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів   в м. Славута Управління економічного розвитку

33

Рішення міської ради від 25.07.2014р. №8-44/2014

Про затвердження Порядку підключення до мереж централізованого опалення окремих квартир в багатоповерхових житлових будинках в м. Славута та відключення від мереж централізованого опалення Відділ з питань регулювання земельних відносин

34

Рішення міської ради від 22.12.2014р.  №7-48/2014

Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг

Відділ організаційно-кадрової роботи

35

Рішення міської ради від 27.02.2015р. №16-50/2015

Про затвердження Правил дотримання тиші в громадських місцях міста Славута в новій редакції

Управління економічного розвитку

36

Рішення міської ради від 26.06.2015р. №8-54/2015

Про встановлення ставок земельного податку у м.Славута з 2016 року

Відділ з питань регулювання земельних відносин

37

Рішення міської ради від 26.02.2016р. №20-5/2016

Про оренду майна територіальної громади міста Славута

Відділ приватизації житла та комунальної власності

38

Рішення виконкому від 05.04.2016р.  №96

Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в звичайному режимі руху по м. Славута Відділ організаційно-кадрової роботи

 

Додаток 3

План-графік
проведення заходів з відстеження результативності
прийнятих регуляторних актів на 2016-2018 роки,

Дата та номер

Назва регуляторного акта

Вид відстеження

Структурний підрозділ відповідальний за проведення відстеження

Строк виконання заходів

Вид даних

1

2

3

4

5

6

7

1

25.05.2007р. №3-10/2007

Про затвердження Правил торгівлі на ринках міста Славута

Періодичне

Управління економічного розвитку

червень 2017р.

– статистичні дані; – соц.опитування;
– результати перевірок відповідних служб.

2

25.06.2010р. №3-44/2010

Про затвердження Правил приймання виробничих стічних вод у Славутську міську каналізацію

Періодичне

Славутське УВКГ

липень 2017р.

– кількісні та якісні показники стічних вод на випусках у системи каналізації.
– кількість та величини штрафних санкцій за понаднормове забруднення.

3

28.01.2011р. №13-3/2011

Про встановлення місцевих податків і зборів

Періодичне

Управління економічного розвитку

лютий 2018р.

– надходження від зборів до місцевого бюджету;
– кількість платників місцевих податків та зборів.

4

25.02.2011Р. №7-4/2011

Про впорядкування орендних відносин

Періодичне

Відділ приватизації житла та комунального майна

березень 2018р.

– аналіз надходжень коштів від орендної плати орендодавцям.

5

24.06.2011р. №2-8/2011

Про затвердження Положення про порядок нарахування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м.Славута

Періодичне

Міське фінансове управління

липень 2016р.

– аналіз показників надходження коштів від сплати даного податку до бюджету.

6

29.07.2011р. №8-9/2011

Про затвердження Положення про видачу дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами
на території м. Славута

Періодичне

Управління ЖКГ,  енергозбереження та благоустрою

червень 2018р.

– кількість виданих дозволів на експлуатацію об’єктів поводження з небезпечними відходами;
– кількість лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів, одержаних суб’єктами господарювання

7

29.07.2011р. №9-9/2011

Про затвердження Порядку надання дозволу на експлуатацію
об’єктів підвищеної небезпеки

Періодичне

Управління ЖКГ,  енергозбереження та благоустрою

червень 2018р.

– кількість виданих дозволів на експлуатацію об’єктів поводження з небезпечними відходами;
– кількість випадків недотримання основних положень регуляторного акту;
– обсяг штрафних санкцій, накладених за невиконання вимог акту;
– кількість надзвичайних ситуацій, що виникли через недотримання положень акту;
– кількість випадків негативного впливу об’єктів підвищеної небезпеки на навколишнє природне середовище.

8

27.10.2011р. №444

Про затвердження вартості однієї нормо-години на роботи та послуги, що надаються КП «Славутське БТІ»

Періодичне

Управління економічного розвитку

листопад 2018р.

– кіл-ть замовників, які звертаються за послугами БТІ;
– фактична вартість однієї нормо-години;
-обсяг наданих послуг, кіл-ть виконаних замовлень;
– обсяг коштів, що надійшли в результаті надання послуг;
– розмір надходжень до бюджету;
– кіл-ть видів послуг, що надаються;
– фактичний рівень рентабельності.

9

10

28.12.2011р. №2-14/2011
26.06.2012р. №6-20/2012

Про встановлення ставок єдиного податку

Про встановлення ставок єдиного податку відповідно до нового класифікатору видів економічної діяльності

Періодичне

Управління економічного розвитку, спільно з Славутською ОДПІ

січень 2016р.

– динаміка кількості платників;
– обсяги надходжень єдиного податку сплаченого фізичними особами-підприємцями до бюджету міста.

11

12

28.12.2011р.№12-14/2011

31.08.2012р. №6.8-22/2012

Про затвердження ставок орендної плати
за земельні ділянки на території м. Славута

Про внесення змін до Додатку рішення міської ради від 28.12.2011р.№12-14/2012

Періодичне

Періодичне

Відділ з питань регулювання земельних відносин, міське фінансове управління

лютий 2016р.

 

вересень
2016р.

 

– аналіз надходжень до бюджету міста плати за оренду землі на підставі звітних матеріалів відділу обліку та звітності міської ради (ф 412 «Звіт про виконання місцевих бюджетів за доходами»);
– аналіз інформації відділу з питань регулювання земельних відносин щодо кількості укладених договорів на оренду земельних ділянок

13

28.12.2011р.№15-14/2011

Про затвердження Порядку приватизації об’єктів комунальної власності.

Періодичне

Відділ приватизації житла та комунального майна.

лютий 2016р.

– Статистичні дані по показниках надходжень до місцевого бюджету від продажу об’єктів нерухомого майна комунальної форми власності.

14

24.02.2012р. №21-16/2012

Про затвердження Порядку визначення та відшкодування Славутській міській раді збитків, заподіяних внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю.

Періодичне

Відділ з питань регулювання земельних відносин

березень 2016р.

– Кількість власників землі та землекористувачів, яким відшкодовано збитки;
– Суми відшкодувань.

15

27.03.2012р. №3-17/2012

Про деякі обмеження споживання та реалізації алкогольних,  слабоалкогольних напоїв та пива на території міста Славута

Періодичне

Управління економічного розвитку

квітень 2016р.

– Кількість звернень громадян щодо порушень правил торгівлі.
– Кількість протоколів алмін.правопорушень.
–  Стат. дані про к-ть осіб, що є хронічними алкоголіками

16

26.06.2012р. №7-20/2012

Про затвердження переліку житлово-комунальних послуг у житловому фонді м. Славута, право на здійснення яких виборюється на конкурентних засадах

Періодичне

Управління економічного розвитку

липень 2016р.

– кількість суб’єктів господарювання, що вибороли право надання послуг.

17

05.10.2012р. №3-23/2012

Про затвердження Порядку проведення перепланування та переобладнання будинків, квартир, житлових та нежитлових приміщень у житлових будинках та гуртожитках у місті Славута

Періодичне

Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва

листопад 2016р.

К-сть скарг громадян пов’язаних із неможливістю прийняття об’єктів перепланування в експлуатацію, проблем з оформленням дозволу на перепланування тощо.

18

05.10.2012р. №4-23/2012

Про затвердження Порядку присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна в місті Славута

Періодичне

Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва

листопад 2016р.

К-сть суб’єктів господарювання та громадян, що звернулись із заявами про присвоєння поштових адрес;
К-сть об’єктів, яким присвоєно поштові адреси;
К-сть заяв про присвоєння поштових адрес, у задоволенні котрих відмовлено;
К-сть скарг та позові до суду з причини відмови у присвоєнні поштової адрес;

19

20.12.2012р. №519.

«Про встановлення тарифів на послуги міської лазні»

Періодичне

Славутське УВКГ

січень 2017р.

– показники якості надання послуг;
– показники прибутковості підприємства.

20

20.12.2012р. №520.

«Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, що надаються виконавцем КП «Славутське ЖКО»

Періодичне

КП «Славутське ЖКО»

січень 2017р.

– кількість укладених договорів-замовлень;
– кількість скарг;
– показники прибутковості підприємства.

21

25.01.2013р. №7-26/2013

Про встановлення  мінімальної вартості місячної оренди 1(одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна у м.Славута

Періодичне

Управління економічного розвитку

лютий 2017р.

– к-ть суб’єктів господарювання – платників податку на доходи фізичних осіб на яких поширюється дія акта, осіб;
– сума надходжень до міського бюджету, тис.грн.;
– рівень поінформованості суб’єктів  господарської діяльності щодо  розрахунку та мінімальної вартості місячної оренди 1кв.метра загальної площі нерухомого майна по місту, %.

22

01.03.2013р. №9-27/2013

Про затвердження Положення про порядок списання майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади м. Славута

Періодичне

Управління ЖКГ,  енергозбереження та благоустрою

березень
2017р.

– зменшення видатків господарюючих суб’єктів комунальної власності територіальної громади міста на утримання неліквідного майна;
– можливість суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади міста спрямовувати кошти, отримані від списання майна на власний розвиток.
– вдосконалення порядку списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області;

23

31.05.2013р. №14-30/2013

Про затвердження Положення про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
міста Славути в новій редакції

Періодичне

Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва

 

червень 2017р.

а) суму грошових коштів, залучених до бюджету м. Славута у порядку пайової участі;
б) кількість укладених договорів по пайовій участі замовників об’єктів містобудування у розвитку інфраструктури м. Славута та їх сума;
в) кількість об’єктів містобудування, на які були надані пільги по пайовій участі замовників у
розвитку інфраструктури м. Славута та їх сума.

24

27.01.2015р. №14-49/2015

Про внесення змін до рішення Славутської міської ради від 31.05.2013р. №14-30/2013

25

31.05.2013р. №3-30/2013

«Про внесення змін до рішення сесії Славутської  міської ради від 26.06.2012р. №6-20/2012 «Про встановлення ставок єдиного податку   відповідно до нової класифікації видатків»

Періодичне

Управління економічного розвитку

червень 2017р.

–  кількість платників єдиного податку за зазначеними видами діяльності;
обсяги надходжень  до бюджету міста єдиного податку.

26

31.05.2013р. №15-30/2013

Про затвердження Положення про порядок зняття одноповерхових житлових будинків з балансу житлового фонду комунальної власності територіальної громади  м. Славута та передачу їх з комунальної власності у власність власникам квартир.

Періодичне

Управління ЖКГ,  енергозбереження та благоустрою

червень 2017р.

кількість знятих з балансу КП «Славутське ЖКО» малоквартирних житлових будинків.

27

17.07.2013р. №  257

Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Славута

Періодичне

Управління економічного розвитку

липень 2017р.

– обсяг наданих послуг із вивезення побутових відходів;
– рівень оплати  послуг із вивезення побутових відходів;
– звернення громадян щодо надання послуг із вивезення побутових відходів;
– складені адміністративні протоколи та обсяг сплачених штрафів за порушення вимог щодо поводження з відходами.

28

20.09.2013р. №13-33/2013

 «Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами у м.Славута у новій редакції».

Періодичне

Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва

жовтень 2017р.

– Кількість наданих заяв на розміщення зовнішньої реклами.
– Кількість наданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами.
– Кількість приписів щодо порушення Правил розміщення зовнішньої реклами.
– Розмір надходжень плати за право тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній власності під розміщення зовнішньої реклами.

29

25.10.2013р.
№12-34/2013

Про затвердження нормативів питного водопостачання і норм споживання питної води населенням м. Славута

Періодичне

Управління економічного розвитку

листопад 2017р.

– Фінансово-технічні показники роботи Славутського УВКГ,
– Кількість споживачів послуг, що не мають засобів обліку води.
– Сума коштів, нарахована та фактично сплачена, за послуги з центрального водопостачання та водовідведення

30

31.01.2014р.
№13-38/2014

Про затвердження Порядку здійснення роздрібної торгівлі через дрібно роздрібну торгівельну мережу шляхом використання засобів пересувної мережі у м.Славута

Періодичне

Управління економічного розвитку

лютий 2018р.

– кількість суб’єктів господарювання, які будуть здійснювати підприємницьку діяльність на території міста Славута відповідно до вимог рішення;
– кількість складених протоколів щодо недотримання та/або порушень вимог затвердженого Порядку.

31

31.01.2014р.
№14-38/2014

Про затвердження Положення про умови та порядок проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку

Періодичне

Управління економічного розвитку

лютий 2018р.

– Кількість суб’єктів господарювання, що виявили бажання прийняти участь у конкурсному відборі керуючої компанії індустріального парку.

32

31.01.2014р.
№15-38/2014

Про затвердження Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в місті Славута у новій редакції

Періодичне

Управління ЖКГ,  енергозбереження та благоустрою

лютий 2018р.

– кількість скарг чи звернень щодо порушень встановлених Правил благоустрою

33

29.04.2014р. №148

Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в звичайному режимі руху по м. Славута

Періодичне

Управління економічного розвитку

травень
2018р.

– показники фінансового стану підприємців, що надають послуги з перевезення;
– аналіз динаміки обсягів перевезень;
– аналіз якості послуг;
Рівень фактичної рентабельності послуг.

34

25.07.2014р.
№9-44/2014

Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою, або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів   в м. Славута

Періодичне

Управління ЖКГ,  енергозбереження та благоустрою

серпень 2018р.

Динаміка видачі або відмови у видачі дозволів, переоформлення, видачі дублікатів та анулювання дозволів

35

25.07.2014р.
№8-44/2014

Про затвердження Порядку підключення до мереж централізованого опалення окремих квартир в багатоповерхових житлових будинках в м. Славута та відключення від мереж централізованого опалення

Періодичне

Управління ЖКГ,  енергозбереження та благоустрою

серпень 2018р.

– Кількість звернень громадян щодо відключення від мереж централізованого теплопостачання.
– Кількість задоволених звернень.
– Кількість виявлених фактів самовільного втручання в системи централізованого теплопостачання.

36

22.12.2014р.
№7-48/2014

Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг

Повторне

Відділ організаційно-кадрової роботи

січень 2016р.

– Збільшення (зменшення) кількості суб’єктів господарювання.
– Витрати часу на отримання амін. послуг.
– Фінансові витрати на отримання амін. послуг.
– Спрощення процедур отримання амін. послуг.
– Кількість амін.послуг, що надаються за принципом “єдиного вікна”.
– Рівень інформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта.

37

27.02.2015р. №16-50/2015

Про затвердження Правил дотримання тиші в громадських місцях міста Славута в новій редакції

Повторне

Управління економічного розвитку

березень 2016р.

– кількість відмов у встановленні режиму роботи після 22:00 години за поточний рік (в т.ч. із зазначенням причин);
– кількість рішень виконавчого комітету щодо змін встановлених режимів роботи після 22.00 години за поточний рік;
– кількість звернень громадян щодо роботи  закладів ресторанного господарства та розважальних закладів після 22.00 години

38

26.06.2015р. №8-54/2015

Про встановлення ставок земельного податку у м.Славута з 2016 року

Повторне

Відділ з питань регулювання земельних відносин

липень 2016р.

Суми річних надходжень до місцевого бюджету по земельному податку без урахування щорічної індексації грошової оцінки земель